Dokument
1Izjava o autenticnosti radova
2Uputstvo za kreiranje Google Scholar profila
3Izjava o autentičnosti radova
4Primjeri plagijarizma
5Odluka o visini participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu
6Termini konsultacija nastavnika i saradnika sa studentima Fakulteta zdravstvenih studija
7Odluka o priznavanju odslušane nastave
8Odluka o provjerama znanja studenata
9Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
10Poslovnik o radu Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija
11Poslovnik o radu Vijeća II ciklusa studija
12Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji
13Izmjena Pravilnika o sistematizaciji
14Poslovnik o radu Vijeća studija
15Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija
16Saglasnost na postupak i kriterije za obračun sata angažmana
17Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Troškovnika za III ciklus studija
18Pravilnik o radu biblioteke Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija
19Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja na Univerzitetu u Sarajevu-Fakultetu zdravstvenih studija
20Visina participacije cijena upisnina i školarina
21Odluka Vlade KS o davanju saglasnosti na visinu participacije
22Korisnička uputa za profesore i nastavno osoblje – eUNSA sistem
23Korisnička uputa za studente – eUNSA sistem
24Pravilnik o prevenciji i suzbijanju korupcije na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija
25Procedura za prijavu korupcije na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija
26Poslovnik o radu Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija