Ciljevi Ureda za cjeloživotno učenje:

  • promocija savremenih znanja u praksi,
  • osiguravanje visokih standrada kvaliteta u praksi,
  • saradnja sa stručnjacima u praksi,
  • osiguravanje kvalitetnih intervencijskih programa i metoda rada,
  • jačanje profesionalnih kompetencija praktičara,
  • organizacija naučnih skupova, konferencija i okruglih stolova.

Aktivnosti Ureda su kreiranje i implementiranje nastavnih planova i programa cjeloživotnog učenja, i poticanje kreiranja novih nastavnih planova i programa cjeloživotnog učenja u odnosu na sve studijske programe.

Aktivnosti Ureda omogućavaju stručno usavršavanje kroz različite oblike rada, kao što su kursevi, seminari, radionice, stručni skupovi, konferencije, okrugli stolovi i slično.

Rukovodilac Ureda za cjeloživotno učenje:

Doc. dr. Namik Trtak

E-mail: namik.trtak@fzs.unsa.ba

Telefon: 033 569 803

Koordinator Ureda za cjeloživotno učenje

As. Merim Jufufbegović

E-mail: merim.jusufbegovic@fzs.unsa.ba