KOMPETENTNOST BACHELORA SANITARNOG INŽINJERSTVA

Bachelor zdravlja i ekologije je kompetentan, odnosno osposobljen za obavljanje slijedećih poslova:

  • Koordinacija i praćenje higijensko–epidemiološke situacije, te preduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera na užem ili širem regionu.
  • Rad u Higijensko-epidemiološkom (HE) timu na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti na svim nivoima zdravstvene zaštite.
  • Rad i koordinacija rada na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
  • Učešće u timu za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija.
  • Rad na monitoringu sastojaka zagađenja u atmosferi.