Slijedeći strateška opredjeljenja Univerziteta u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studjia je blagovremeno prepoznao naučne izazove koji su od šireg društvenog interesa, te projicirao razvoj studija koji ima za cilj obrazovanje kompetentnih osoba u području ishrane. U fokusu studijskog programa je zdravstveni nutricionizam i dijetetika koji počiva na preventivnom i suportivnom djelovanju u zdravlju i bolesti.

Osnovni koncept studijskog programa “Zdavstveni nutricionizam i dijetetika” zadovoljiće potrebu svih javnih i privatnih ustanova koje pružaju zdravstvene usluge ili se bave prevencijom, odnosno zdravim stilovima života, pruže svojim korisnicima sveobuhvatnu kvalitetnu uslugu, koja je iz oblasti ishrane dosad bila poprilično nedostatna.

Predloženi obavezni i izborni predmeti usklađeni sa European Qualifications Framework (EQF), The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), European Dietetic Competences (EFAD; 2018) sa svih šest domena: zdravstveni profesionalizam, temeljno znanje o ishrani, dijetski proces i vještine zaključivanja, dijetetika zasnovana na dokazima, nezavisnost, odgovornost i kvaliteta u dijetetskoj praksi i vještine komunikacije, odnosa i partnerstva u praksi omogućavaju studentima visok stepen mobilnosti na brojnim prestižnim univerzitetima u Evropi.

Nakon završetka studijskog programa “Zdravstveni nutricionizam i dijetetika” bachelor Zdravstvenog nutricionizma i dijetetike će imati znanja, vještine i kompetencije da, uz minimalno potreban period upoznavanja sa radnim okruženjem, odgovori zahtjevima radnog mjesta. Bachelor Zdravstvenog nutricionizma i dijetetike se obrazuju u cilju poboljšanja zdravlja i životnih stilova putem optimalne ishrane. S tim u vezi, nakon završenog fakulteta mogu raditi:

 • u svim institucijama iz oblasti javnog zdravstva;
 • u savjetovalištima zdravstvenih ustanova na svim nivoima zdravstvene zaštite;
 • na planiranju ishrane pacijenata u bolnicama i kliničkim centrima;
 • kao predavač u obrazovnim ustanovama;
 • u domovima za kolektivni smještaj;
 • u sportskim zavodima, fitness centrima;
 • kao savjetnik na svim nivoima vlasti u donošenju strategija, razvijanja i provođenja politika vezanih za hranu i ishranu;

U okviru ishoda učenja studijskog programa Zdravstveni nutricionizam i dijetetika proizilaze sljedeće kompetencije:

 • Primijeniti znanje o preventivnom i suportivnom načinu ishrane kod ljudi u zdravlju i bolesti
 • Primijeniti znanje o prehrambenim proizvodima, upravljanju uslugama prehrambenih proizvoda, i praksama pripreme hrane u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlje
 • Primijeniti znanje o ishrani kroz praćenje i nadzor prehrambenih navika stanovništva u cilju očuvanja javnog zdravlja
 • Koristiti odgovarajuća interdisciplinarna načela i okvire za procjenu i prepoznavanje potreba pojedinca i zajednice u cilju prilagođavanja prehrambenih strategija
 • Procijeniti sastav hranjivih sastojaka i / ili nutritivni kvalitet prehrambenih proizvoda, složenih namirnica i jelovnika
 • Koristite odgovarajuće metode procjene ishrane za procjenu unosa hrane i hranjivih sastojaka pojedinaca i populacionih skupina
 • Procijeniti nutritivni status stanovništva i pojedinaca u zdravlju i bolesti koristeći odgovarajuće prehrambene, biohemijske, antropometrijske, fizičke/opažajne i kliničke podatke
 • Procijeniti fizičke, ekonomske i socio-kulturalne faktore koji utječu na izbor i unos hrane pojedinca i zajednice
 • Koristiti znanje o sistemima proizvodnje i distribucije hrane s ciljem dostupnosti hranu koja je sigurna, prikladna, prehrambena adekvatna, kulturološki prihvatljiva, praktična, pristupačna i dostupna
 • Procijeniti, planirati, implementirati, nadzirati, i prilagoditi sisteme prehrambenih usluge u skladu s potrebama pojedinca i zajednice
 • Procijeniti tehnološko i ekološko okruženje i optimizirati resurse za pružanje sigurnih, efikasnih i održivih prehrambenih usluga
 • Identificirati i upravljati rizicima u sistemu prehrambenih usluga
 • Primijeniti javnozdravstvena načela, okvire, teorije i modela za promociju zdravih socio-ekoloških sistema
 • Identificirati i odrediti prioritete i zagovarati strukturne intervencije kojima bi se zadovoljile potrebe za hranom i ishranom stanovništva
 • Procijeniti, planirati, provesti, nadzirati, i prilagoditi javnozdravstvene prehrambenih intervencija kako bi se zadovoljile potrebe pojedinca i zajednice u cilju smanjenja nejednakosti
 • Primijeniti principe suportivne nutritivne terapije u zdravstvenoj njezi pacijenata
 • Razvijati, provoditi, nadzirati, ocjenjivati i prilagođavati planove ishrane usmjerene na pacijenta
 • Procijeniti primjenu specijalnih pripravaka (enteralne i parenteralne proizvode) i suplemenata kako bi se optimizirao nutritivni status pacijenata
 • Provoditi detaljnu evidenciju o ishrani pacijenta
 • Motivirati pojedince, porodice i ciljne grupe za postizanje postavljenih ciljeva ishrane i promjene prehrambenih navika
 • Primijeniti principe kritičkog mišljenja i tehnika za rješavanja problema u nutritivnoj praksi
 • Primjenjivati, procijeniti i razvijati smjernice i standarde za nutritivnu praksu temeljeno na dokazima

Nastavni plan i program studijskog programa Zdravstveni nutricionizam i dijetetika za akademsku 2020/2021. godinu