Ured za projekte promoviše uključivanje i učešće Fakulteta u komercijalizaciji intelektualnog vlasništva i projektima EU fondova i programa.

Osnovne zadaće Ureda možemo podijeliti u tri osnovne grupe:

  • informisanje Uprave Fakulteta o mogućnostima finansiranja istraživanja, razvoja i inovacija te učešća u projektima EU fondova i programa,
  • savjetovanje i pružanje podrške pri prijavi i provedbi projekata,
  • administrativno i finansijsko-računovodstveno praćenje projekata u kojima Fakultet učestvuje kao nosilac, partner ili treća strana.

Rukovodilac Ureda za projekte:

Prof. dr. Zarema Obradović
E-mail: zarema.obradovic@fzs.unsa.ba
Telefon: 033 569 811

 

Koordinator Ureda za projekte:

As. Daniel Maestro

E-mail: daniel.maestro@fzs.unsa.ba