Odbor za projekte promoviše uključivanje i učešće Fakulteta u komercijalizaciji intelektualnog vlasništva i projektima EU fondova i programa.

Osnovne zadaće Odbora možemo podijeliti u tri osnovne grupe:

  • informisanje Uprave Fakulteta o mogućnostima finansiranja istraživanja, razvoja i inovacija te učešća u projektima EU fondova i programa,
  • savjetovanje i pružanje podrške pri prijavi i provedbi projekata,
  • administrativno i finansijsko-računovodstveno praćenje projekata u kojima Fakultet učestvuje kao nosilac, partner ili treća strana.

Rukovodilac Odbora za projekte:

Doc. dr. Sabina Šegalo
E-mail: sabina.segalo@fzs.unsa.ba

Članovi Odbora za projekte:

Prof. dr. Samir Bojičić

E-mail: samir.bojicic@fzs.unsa.ba

Doc. dr. Daniel Maestro

E-mail: daniel.maestro@fzs.unsa.ba