Opće informacije

/Opće informacije
Opće informacije2018-07-13T14:16:24+00:00

Odlukom Savjeta Medicinskog fakulteta u Sarajevu br. 01-3438/73 dana 10.05.1973. godine osnovana je Viša medicinske škola u Sarajevu, koja je započela sa radom 19.12.1973.godine po dobijanju odobrenja Republičkog sekretarijata za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu br. UP-l-14-612/17. Kod prve registracije naziv Više medicinske škole je glasio “Univerzitetsko-medicinski centar zajednica organizacija udruženog rada Viša medicinska škola”.

Odlukom Savjeta Univerziteta u Sarajevu br. 01-1230-4/74 od 22. 10. 1974. godine, Viša medicinska škola je uključena u Univerzitet u Sarajevu.

U početnoj fazi kompletna edukacija se odvijala u sklopu Medicinskog fakulteta

Neposredno nakon osnivanja 1973. godine, na Višoj medicinskoj školi su postojala četiri smjera:

 • viši medicinski tehničari
 • viši laboratorijski tehničari
 • viši sanitarni tehničari
 • viši radiološki tehničari.

Devet godina nakon osnivanja Više medicinske škole u Sarajevu otvara se i smjer viših fizioterapeutskih tehničara, a iste, 1982. godine, prestaje sa radom smjer viših sanitarnih tehničara.

U toku proteklih 30 godina rada, Viša medicinska škola je prolazila kroz nekolke organizacione promjene, doneseni planovi i programi, vršena njihova dopuna i inovacija, te konačno, 1990. godine, Viša medicinska škola uvodi trogodišnji studij i obavezu izrade diplomskog rada. Od 1990/91. Školske godine na Višoj medicinskoj školi se uvodi naziv odsjek umjesto smjer.

Viša medicinska škola je preimenovana u Javnu ustanovu „Visoka zdravstvena škola” u Sarajevu rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo broj UF/I-1034/03 od 12. 12. 2003. godine.

Akademske 2002/03. godine upisana je prva generacija četverogodišnjeg studija Visoke zdravstvene škole, studija u oblasti zdravstva, koji omogućava završenim studentima ravnopravnu participaciju na postdiplomskim studijama, izradu magisterija i doktorata iz svojih naučnih oblasti.

Profil i edukativna aktivnost škole:

Fakultet obrazuje pet studija:

 • Studij sestrinstva
 • Studij fizioterapije
 • Studij radiološke tehnike
 • Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike
 • Studij sanitarnog inženjerstva

Kandidati se na Fakultet zdravstvenih studija upisuju nakon završene srednje škole (četvorogodišnje školovanje), a godišnje se upiše ukupno 150-200 studenata na redovan i vanredni studij – svih pet studija.

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu trenutno pohađa oko 1.800 redovnih, vanrednih i diferenciranih studenata.

Dana 05. 03. 2008. godine Visoka zdravstvena škola u Sarajevu je preimenovana u Javnu ustanovu „Fakultet zdravstvenih studija” u Sarajevu rješenjem o Registraciji Broj 065-0-Reg-08-000387 Općinskog suda u Sarajevu.

Akademske 2009/10. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu upisana je prva generacija studenata koji studiraju u skladu sa principima Bolonjske deklaracije u trajanju od 4+1 godine.

Studiji po Bolonjskom programu su:

 • Studij fizikalne terapije
 • Studij laboratorijskih tehnologija
 • Studij radioloških tehnologija
 • Studij zdravlja i ekologije
 • Studij zdravstvene njege i terapije

Akademske 2009/10. godine upisana je prva generacija studenata na postdiplomski studij na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu u trajanju od dvije godine, za studente koji su završili studij po Dobolonjskom programu studiranja.

Do kraja 2015. godine je Fakultetu:

 • diplomiralo 4917 studenata dobolonjskog načina studiranja
 • magistriralo 50 studenata dobolonjskog načina studiranja
 • odbranilo doktorsku disertaciju 7 doktoranata po dobolonjskom načinu studiranja
 • diplomiralo 546 studenata I ciklusa studija (Bolonjski način studiranja)
 • odbranilo 136 studenata završni rad II ciklusa studija (Master studij- Bolonjski način studiranja)

Na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu angažovano je oko 150 nastavnika u zvanjima redovnog i vanrednog profesora, docenta, višeg asistenta, asistenta i stručnog saradnika.

Trenutno Fakultet zdravstvenih studija ima 41-og uposlenika od toga 14 nastavnika i 11 saradnika.{addthis off}