KOMPETENTNOST BACHELORA RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA

Bachelor radioloških tehnologija je kompetentan, odnosno osposobljen za obavljanje slijedećih poslova:

1. Oblast: Radiodijagnostika

  • Stvaranje, odnosno izrada zadane radiološke (radioskopske i/ili radiografske) slike, odnosno snimka optimalnog kvaliteta na svim radiološkim dijagnostičkim aparatima (sa jonizirajućim i nejonizirajućim radijacionim energijama), kako na klasičnim, konvencionalnim, tako i na savremenim, digitalnim.
  • Evaluacija kvaliteta dobivenih radioloških snimaka, dostavljanje istih radiologu na interpretaciju i