KOMPETENTNOST BACHELORA RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA

Bachelor radioloških tehnologija je kompetentan, odnosno osposobljen za obavljanje slijedećih poslova:

1. Oblast: Radiodijagnostika

  • Stvaranje, odnosno izrada zadane radiološke (radioskopske i/ili radiografske) slike, odnosno snimka optimalnog kvaliteta na svim radiološkim dijagnostičkim aparatima (sa jonizirajućim i nejonizirajućim radijacionim energijama), kako na klasičnim, konvencionalnim, tako i na savremenim, digitalnim.
  • Evaluacija kvaliteta dobivenih radioloških snimaka, dostavljanje istih radiologu na interpretaciju i njihovo odgovarajuće pohranjivanje u digitalnoj arhivi.

2. Oblast: Nuklearna medicina

  • Rukovanje sa otvorenim izvorima radioaktvnog jonizirajućeg zračenja.
  • Priprema pacijenta za tretman sa radiofarmacima, te priprema radiofarmaka za aplikaciju pacijentima u dijagnostičke i terapijske svrhe, odnosno proces aplikacije radiofarmaka pacijentu.
  • Rad sa aparatima koji registruju i mjere različite doze radiofarmaka unesenih u organizam pacijenata, u dijagnostičke i terapijske svrhe.
  • Obaveza – stroga primjena svih zakonskih odredbi o zaštiti od štetnog jonizirajućeg zračenja, pacijenata, sebe lično i svih zaposlenih.
  • Rad sa aparatima koji registruju i mjere različite doze radiofarmaka unesenih u organizam pacijenata, u dijagnostičke i terapijske svrhe.

3. Oblast: Radioterapija

  • Rad s otvorenim i zatvorenim izvorima jonizirajućeg zračenja koji se koriste u terapijske svrhe.
  • Planiranje radioterapije (kompjutersko planiranje zračenja), izrada individualne zaštite za pacijente (rad u modelarnici) i CT planiranje radioterapije.
  • Strogo vođenje računa o ispravnom pozicioniranju pacijenta i primjeni zadane doze zračenja.

Nastavni plan i program studijskog programa Radiološke tehnologije

Curriculum for study programme Radiological technology

Revidirani kurikulum studijskog programa Radiološke tehnologije 2018/2019. godine

Kurikulum studijskog programa Radiološke tehnologije ak. 2022./2023. godine