Ured za kvalitet osnovan je u toku 2011. godine kao odraz težnje da se uspostavi kultura kvaliteta u svim segmentima djelovanja Fakulteta zdravstvenih studija.

Uloga ureda je savjetodavna, a ogleda se u koordiniranju svih aktivnosti s ciljem podrške ključnih elemenata strategije i kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta. Ured utvrđuje karakteristične indikatore kvaliteta i organizuje njihovo sistemsko praćenje.

Rukovodilac ureda: Prof. dr. Gordana Manić
Email: 
gordana.manic@fzs.unsa.ba
Telefon: 033 569 815

Menadžer kvaliteta: Mr. sci. Mirela Kreso, dipl. oec.

Telefon: +387 33 569 813
E-mail: mirela.kaknjasevic@fzs.unsa.ba