KOMPETENTNOST BACHELORA ZDRAVSTVENE NJEGE

Bachelor zdravstvene njege i terapije je kompetentan, odnosno osposobljen, za obavljanje slijedećih poslova:

1. Oblast: Zaštita i njega zdravlja pojedinca

 • Planiranje i sprovođenje mjera održavanja dobrog zdravlja i promocija zdravlja.
 • Identifikacija rizika za zdravlje i prekurzora bolesti, i sprovođenje mjera prevencije bolesti.
 • Planiranje, organizacija i sprovođenje dijagnostičkih procedura.
 • Planiranje, organizacija i sprovođenje zdravstvene njege zdravih i oboljelih (proces zdravstvene njege, aplikacija lijekova, invazivne intervencije i svi postupci njege oboljele osobe).
 • Planiranje, organizacija i sprovođenje mjera mentalne, fizičke i socijalne rehabilitacije.
 • Planiranje, organizacija i sprovođenje mjera podrške oboljelima (liječenje i dizajniranje sistema podrške bolesnim i onesposobljenim, ukjučujući porodicu, zajednicu i državne organe i institucije, te saradnju sa NGO, itd).
 • Promotivne, preventivne, dijagnostičko-terapijske i rehabilitacione procedure u zaštiti zdravlja i njezi reproduktivnog zdravlja, zdravlja djece, zdravlja odraslih, mentalnog zdravlja, zdravlja starih i iznemoglih osoba, urgentnih stanja, te tretmanu bola, palijativnoj njezi u terminalnim stanjima, bilo da se radi u kućnim, kliničko-bolničkim, ili vaninstitucionalnim uslovima.

2. Oblast: Zaštita i njega zdravlja porodice

 • Prepoznavanje karakteristika i specifičnosti porodice kao agenta zdravstvenih potreba.
 • Utvrđivanje porodične dijagnoze i plana primjene terapija (pristupi, metode i tehnike).
 • Praćenje dijalektike i dinamike porodice, i odnos zdravlja porodice i individualnih članova porodice.
 • Praćenje i kodiranje karakteristika i specifičnosti rizičnih porodica (marginalizirani slojevi, nezaposlenost i ekonomski aspekti, «propale porodice»), i zdravstvena njega takvih porodica.
 • Instituisanje i korištenje uloge porodice u prevenciji sociopatija (delikvencija, narkomanija, prostitucija, alkoholizam) i najčešćih oboljenja.
 • Osiguranje i praktikovanje sistematskog pristupa promociji zdravlja i prevenciji bolesti u porodici.
 • Vođenje sveobuhvatne, kontinuirane i pouzdane dokumentacije u ZZP.

3. Oblast: Zaštita i unapređenje zdravlja zajednice

 • Unapređenje, nadzor i kontrola nad zdravljem zajednice.
 • Doslovna primjena principa i prakse PZZ i novog javnog zdravstva, kao i drugih kost-efektivnih strategija za mjerljivo unapređenje zdravlja zajednice.
 • Monitoring i evaluacija zdravlja i zdravstvene zaštite zajednice na nivou opštine.
 • Utvrđivanje dijagnoze zajednice.
 • Ocjena i evaluacija zdravstvenih potreba zajednice.
 • Unapređenje i kontrola sigurnosti i fizičkih faktora koji ugrožavaju zdravlje.
 • Praćenje i unapređenje uslova stanovanja i života ljudi u zajednici.
 • Prevencija i kontrola epidemija zaraznih i nezaraznih bolesti.
 • Monitoring i nadzor nad faktorima rizika za zarazna i nezarazna oboljenja u zajednici.
 • Planiranje, primjena i evaluacija zdravstvenih programa u zajednici.

Nastavni plan i program studijskog programa Zdravstvena njega i terapija

Curriculum for study programme Health care and therapy

Revidirani kurikulum studijskog programa Zdravstvena njega 2018/2019. godine

Kurikulum studijskog programa Zdravstvena njega ak. 2022./2023. godine