Šef Službe za planiranje nastave i studentska pitanja: Azra Hadžalić, mr. san.ing.

Telefon: +387 33 569 823 (od 08:30-10:30 sati)

Fax:+387 33 569 825

E-mail: studentska.sluzba@fzs.unsa.ba

Referenti: 

Slađana Ribić

Amila Smajiš

Sedija Krako

Služba za planiranje nastave i studentska pitanja Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu postoji i funkcioniše od dana osnivanja Fakulteta. Služba za planiranje nastave i studentska pitanja u svojim aktivnostima je usmjerena na studente, a ogleda se u sljedećem:

  • Davanje informacija o studijskim programima i pravilima studiranja
  • Izdavanje potvrda i drugih dokumenata
  • Kontakt sa studentima
  • Implementacija ISSS-a
  • Procedure po zahtjevima korisnika
  • Procedure za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija

Radno vrijeme Službe za planiranje nastave i studentska pitanja: svaki radni dan od 11-13h, osim, utorkom od 09-11h.

Adresa: Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 569 823 (od 08:30-10:30 sati)
Fax: +387 33 569 825
E-mail: studentska.sluzba@fzs.unsa.ba

Online predaja molbi studenata za rješavanje statusnih i drugih pitanja
Molba za mirovanje stažaLink
Molba za naknadni upis u semestarLink
Molba za promjenu statusa studenta:Link
Molba za prelazak na novi nastavni plan i program:Link
Molba za ekvivalenciju/priznavanje ispita:Link
Molba za nostrifikaciju diplome:Link
Molbe vezane za status studenata:Link
Molbe iz domena službe za nastavu:Link
Molba za prijevremeno izdavanje diplome:Link
Potvrda o statusu za međunarodnu aktivnost:Link
Potvrda o statusu studenta:Link
Potvrda o statusu studenata upisanih po dobolonjskom planu:Link
Molba za ekvivalenciju u svrhu polaganja stručnog ispita:Link
Molba za prepis ocjena:Link
Molba za mirovanje staža:Link
Molba za izdavanje nastavnog plana i programa/nastavnog plana:Link
Zahtjev za ispis:Link
Potvrda za sravnjenje dosijea:Link

Odluka o visini participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu

Primjeri uplatnica

III ciklus studija – Školarina

Školarina-samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju I ciklus

Školarina-samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju II ciklus

Školarina-vanredni studenti koji prvi put upisuju II ciklus

Upisnina za redovne studente koji obnavljaju godinu I ciklus

Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju I ciklus

Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju II ciklus

Upisnina za vanredne studente koji upisuju I ciklus (rata)

Upisnina za vanredne studente koji upisuju I ciklus

Upisnina za vanredne studente koji upisuju II ciklus (rata)

Nepolozeni ispiti  – 100,00

Biblioteka – NOVA

Ekvivalencija-Nostrifikacija IVK – NOVA

INDEX UNSA 28 – NOVA

INDEX UNSA Duplikat 28 – NOVA

IS FAKULTET razvoj NOVA

IS REKTORAT koristenje NOVA

Ispis sa Fakulteta – NOVA

Izdavanje NPP – NOVA

Izrada Diploma – Unsa – I i II ciklus NOVA

Izrada Diplome – dobolonja – NOVA

Izrada Diplome – I ciklus – NOVA

Izrada Diplome – II ciklus – NOVA

Potvrda za inostranstvo – NOVA

Prepis ocjena – NOVA

Prijava i odbrana zavrsnog rada – II ciklusu studija

Prijava na Konkurs III ciklus – NOVA

Priznavanje ispita – NOVA

Razne potvrde – NOVA

Upisni materijal UNSA 2 – NOVA

Uvjerenje o završenom ciklusu studija – NOVA