KOMPETENTNOST BACHELORA (BA) LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA

Studij Laboratorijskih tehnologija omogućava stjecanje znanja i vještina koji su u skladu sa zahtjevima savremenih kliničkih ispitivanja primjenjivih u očuvanju i poboljšanju ljudskoga zdravlja. Brzi razvoj novih tehnologija zahtijeva stalno, stručno i naučno usavršavanje osoblja koje u svom radu koriste ove tehnologije. Na studiju se njeguju etička i moralna načela potrebna u saradnji između korisnika, kolega i drugih zdravstvenih profesija. Laboratorijske tehnologije pokrivaju za sada četiri matične oblasti: hemijsko biohemijske laboratorijske tehnologije, morfološke laboratorijske tehnologije u hematologiji i citodijagnostici, mikrobiološke laboratorijske tehnologije i eksperimentalne laboratorijske tehnologijete, te je stručnjak ovog profila pripremljen za rad na složenim analitičkim postupcima što mu omogućava izvođenje pretraga iz područja kliničke kemije, laboratorijske hematologije, bakteriologije, parazitologije, virologije, mikologije, imunologije, citologije, histopatologije, transfuziologije, eksperimentalne i nuklearne medicine i ostalim područjima laboratorijske dijagnostike. Studij je multidisciplinaran, a stečena znanja i vještine omogućuju studentima razumijevanje patofiziologije i etiologije bolesti, pojedinih tehnologija u dijagnostici, praćenju liječenja bolesnika, te tako oni postaju nezamjenjivi saradnici ljekarskog tima u kliničkom i naučnom djelovanju. Stručnjaci ovog profila imaju:

 • relevantno znanje i vještine za uvođenje, razumijevanje i vrednovanja naprednih tehnika i metoda primjenjivih na stručnom i znanstvenom području laboratorijske medicine
 • sposobnost provođenja i osiguravanja kontrole kvalitete
 • odgovarajuće etičke i profesionalne kompetencije za rad sa pacijentima i humanim biološkim materijalom te za rad u biomedicinskim istraživanjima.
 • odgovorni su za organizaciju i uzimanje humanog materijala, njegov tranport i obradu, te pohranjivanje.
 • pružaju usluge iz oblasti kliničke kemije i biokemije- rad na automatskim analizatorim, njihovo baždarenje, kontrolu kvaliteta rada
 • pružaju usluge iz oblasti hematologije – rad na automatskom brojaču krvnih elemenata, prave razmaze periferne krvi i koštane srži, izvode standardna bojenja preparata kao i citohemijska bojenja i vrše diferenciranje krvnih elemenata perifernog razmaza krvi kao i brzi pregled razmaza koštane srži
 • pružaju usluge iz oblasti citodijagnostike – prave citološke preparate tkiva, tjelesnih tečnosti, bioptičkog materijala, bojenja preparata odgovarajućim tehnikama i vrše brzi pregled dobijenih preparata
 • pružaju usluge iz oblasti mikrobilogije, parazitologije i virusologije – uzorkovanje, zasadjivanje na odgovarajuće podloge i vrše preliminarni pregled rezultata.
 • pružaju osnovne usluge u laboratorijama molekularne biologije koje koriste humani materijal
 • osposobljeni su za primjenu imunoloških metoda
 • kompetencije i vještine potrebne za uzgoj kulture stanica, tkiva i organa
 • organizuju poslove iz djelokruga svakodnevnog radnog programa tehničara i inženjera koji su u radni ciklus uključeni
 • obučen je za vodjenje administrativnih poslova koji se odnose na svakodnevni rad i planove vezano za proces rada
 • imaju uslove za izbor za asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija i da usključe u edukaciju novih kadrova

Nastavni plan i program studijskog programa Laboratorijske tehnologije

Curriculum for study programme Laboratory technology

Revidirani kurikulum studijskog programa Laboratorijske tehnologije 2018/2019. godine

Kurikulum studijskog programa Laboratorijske tehnologije ak. 2022./2023. godine