Na osnovu Odluke o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija u akademskoj 2022/2023. godini, broj: 04-1-1887/22 od 09.09.2022.  (Zaključak Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-20-26-5/22), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija broj: broj: 04-1-1430/23 od 12.06.2023., saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-35/23 od 22.06.2023. godine,  saglasnosti Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, i Upute o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom o visokom obrazovanju (61. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu od 27.09.2023.), raspisuje se

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

I Nastavnik u zvanje redovni profesor, radni odnos u punom radnom vremenu:

 1. Naučne oblasti Kineziologija i kineziterapija i Rehabilitacija – 2 izvršioca,
 2. Naučne oblasti Rehabilitacija i Okupaciona terapija – 1 izvršilac,
 3. Naučne oblasti Zaštita i njega zdravlja zajednice i Sistemi zdravstvene zaštite- 1 izvršilac,
 4. Naučne oblasti Zaštita i njega individualnog zdravlja i Zaštita i njega zdravlja porodice- 1 izvršilac.

II Nastavnik u zvanje vanredni profesor:

 1. Nastavni predmet Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
 2. Nastavni predmeti Tehnike u mamografiji i Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici – 1 izvršilac, radni odnos do 50%
 3. Naučna oblast Okolinsko zdravlje – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa,

III Nastavnik u zvanju docenta, radni odnos u punom radnom vremenu:

 1. Naučne oblasti Okolinsko zdravlje i Upravljanje vodom, hranom i ishranom– 1 izvršilac

Uslovi za izbor, u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), te u skladu sa članom 112. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/22) su:

Za poziciju I redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige,  originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Za poziciju II vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija.

Za poziciju III docent: naučni stepen doktora u naučnoj oblasti na koju se bira, minimalno tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, od čega je jedan naučni rad objavljen u publikaciji relevantnim naučnim bazama podataka.

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju gore navedenih uslova obavezni priložiti

 1. Popunjen i svojeručno potpisan Obrazac prijave na konkurs (Obrazac prijave na konkurs kandidati mogu preuzeti web stranici: www.fzs.unsa.ba) uz obavezno navođenje pozicije za koju se aplicira,
 2. Kraću biografiju (CV) i bibliografiju u elektronskoj i štampanoj formi,
 3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni, Rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ukoliko je ista stečena u inostranstvu, i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
 4. Dokaz o prethodno provedenom izboru u akademsko zvanje, za pozicije I i II,
 5. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu za treći ciklus studija/drugi ciklus studija, u skladu sa Zakonom,
 6. Naučni radovi i objavljene knjige u skladu sa Zakonom i uslovima konkursa, uz naznaku publikacije u kojoj je rad objavljen,
 7. Dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 115. (4). u slučaju prijevremenog izbora u više zvanje, i uslova iz člana 115. (2). u slučaju kada se iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uslov objavljena knjiga i/ili mentorstvo
 8. Dokaz o učešću u originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, u skladu sa Zakonom,
 9. Za poziciju pod rednim brojem II 2. i III 1. kandidat je dužan dostaviti dokaz o zaposlenju u nastavnoj bazi grupacije medicinskih nauka,
 10. Drugi dokazi relevantni za izbor.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine.

Sva dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji.  Dokumentacija dostavljena po konkursu, po okončanju procedure izbora, ne vraća se kandidatu.

Ovjerena kopija dokumenta nema ograničen rok važenja, pod uvjetom da ni dokument nema preciziran rok važenja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave putem pošte (sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS) dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija, ul. Stjepana Tomića 1, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

 

prijavni-obrazac – 2