Na osnovu člana 69. stav 1), 112. stav 1. i 2.) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo,; broj: 36/22), Odluke o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija u akademskoj 2022/2023. godini, broj: 04-1-1887/22 od 09.09.2022. godine (Zaključak Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-20-26-5/22), Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija broj: 04-1-1991/23 od 08. 09. 2023. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-15-9/23 od 27. 09. 2023. godine, raspisuje se

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

I Izbor saradnika u zvanje asistent (puno radno vrijeme) za:

 1. Naučne oblasti: „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ – 1 izvršilac
 2. Naučne oblasti: „Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije“ i „Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji“ – 1 izvršilac
 3. Naučne oblasti: „Okolinsko zdravlje“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“ – 1 izvršilac
 4. Naučne oblasti: „Radiološke tehnologije u radiodijagnostici“ i „Radiološke tehnologije u nuklearnoj medicini“ – 1 izvršilac
 5. Naučne oblasti: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i „Zaštita i njega zdravlja zajednice“ – 1 izvršilac

Uslovi za izbor, u skladu sa članom 112. stav (2) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22, u daljem tekstu Zakon):

Asistent: odgovarajući univerzitetski stepen s najmanje 240 ECTS bodova i najnižom ocjenom 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8;

Pored općih zakonskih uslova, uvjet je završen odgovarajući studij Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju gore navedenih uslova obavezni priložiti:

 1. Popunjen i svojeručno potpisan Obrazac prijave na konkurs (Obrazac prijave na konkurs kandidati mogu preuzeti web stranici: fzs.unsa.ba), uz obaveznu naznaku pozicije na koju kandidat konkuriše
 2. Kraću biografiju (CV) u elektronskoj i štampanoj formi,
 3. Diploma o stečenom univerzitetskom stepenu odgovarajućeg studija u skladu sa zahtjevima Konkursa
 4. Dodatak diplomi /Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studija
 5. Potvrdu sa evidencije nezaposlenih lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Drugi dokazi relevantni za izbor.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine.

Sva dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumentacija dostavljena na konkurs, po okončanju konkursne procedure ne vraća se kandidatima.

Ovjerena kopija dokumenta nema ograničen rok važenja, pod uvjetom da ni dokument čija je kopija ovjerena nema preciziran rok važenja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave putem pošte (sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS) dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija, ul. Stjepana Tomića 1, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

prijavni-obrazac