Na osnovu Odluke o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija u akademskoj 2022/2023. godini, broj: 04-1-1887/22 od 09.09.2022. (Zaključak Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-20-26-5/22), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija broj: 04-1-889/23 od 07.04.2023. i broj: 04-1-1644/23 od 05.07.2023., saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-54/23  od 27.04.2023., i broj: 01-13-24/23 od 19.07.2023. godine, i saglasnosti Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, raspisuje se

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

I Nastavnik u zvanju docenta za:

  1. Naučnu oblast Zaštita i njega individualnog zdravlja – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa.

Uslovi za izbor, u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, u daljem tekstu Zakon) su:

Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju gore navedenih uslova obavezni priložiti:

  1. Popunjen i svojeručno potpisan Obrazac prijave na konkurs (Obrazac prijave na konkurs kandidati mogu preuzeti web stranici: www.fzs.unsa.ba) ,
  2. Kraću biografiju (CV) i bibliografiju u elektronskoj i štampanoj formi,
  3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni, Rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ukoliko je ista stečena u inostranstvu, i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
  4. Naučni radovi u skladu sa Zakonom i uslovima konkursa, uz naznaku publikacije u kojoj je rad objavljen,
  5. Dokumentaciju o nastavničkim sposobnostima,
  6. Druge dokaze relevantne za izbor.

Kandidat koji nije ranije učestvovao u realizaciji nastavnog procesa na visokoškolskoj ustanovi obavezan je pred studentima i komisijom Fakulteta održati pristupno predavanje iz nastavnog predmeta, odnosno naučne oblasti za koju konkuriše.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine.

Sva dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji.  Dokumentacija dostavljena po konkursu, po okončanju procedure izbora, ne vraća se kandidatu.

Ovjerena kopija dokumenta nema ograničen rok važenja, pod uvjetom da ni dokument nema preciziran rok važenja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave putem pošte (sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS) dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija, ul. Stjepana Tomića 1, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

prijavni-obrazac