Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), člana 3. u vezi sa članovima 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21, 10/22), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu UNSA, broj: 02-89/19 od 19.09.2019., i Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-11978-47/22 od 24.03.2022. godine, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija raspisuje:

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Osnovni podaci o poslodavcu:

Naziv: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

Sjedište: Stjepana Tomića br. 1, 71000 Sarajevo

Web stranica: www.fzs.unsa.ba

 

Naziv radnog mjesta: Bibliotekar – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • vodi bibliotečko poslovanje (inventarisanje i signiranje, katalogizacija, klasifikacija),
 • priprema tematske bibliografije za potrebe akademskog osoblja,
 • dostavlja informacije o bibliotekarskoj građi akademskom osoblju,
 • priprema i koordinira rad Izdavačkog savjeta,
 • prati i kontroliše evidentiranje i dostavljanje bibliotekarske građe,
 • obavlja korespodenciju sa drugim institucijama i ustanovama po pitanju formiranja bibliotekarske građe,
 • prati i pomaže u proceduri izdavanja akademskih publikacija,
 • formira bazu objavljenih stručnih/naučnih radova i knjiga nastavnog osoblja, u saradnji sa koordinatorom za razvoj nastavnog osoblja,
 • prati zakonske i podzakonske akte koji regulišu pitanja rada biblioteke; obavlja i druge poslove po nalogu dekana i akademskog osoblja na posebnim pozicijama,
 • priprema tematske izložbe knjižne i neknjižne građe u vezi s pojedinim izdanjima, autorima, akcijama i jubilejima;
 • organizuje međubibliotečke pozajmice i saradnje;
 • vrši stručnu obradu knjižnog fonda kroz abecedni predmetni katalog knjiga odnosno časopisa,
 • predlaže nabavku knjiga, časopisa i drugih publikacija,
 • arhivira završne radove i doktorske disertacije
 • obavlja druge srodne poslove po nalogu dekana,
 • za svoj rad odgovara sekretaru i dekanu Fakulteta.

Uslovi:

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16,89/18), kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 • završen Filozofski fakultet – Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo ili odgovarajuća studijska grupa – VSS/240 ECTS,
 • jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računaru i
 • poznavanje engleskog ili drugog stranog jezika.

Mjesto obavljanja rada: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1,

71 000 Sarajevo

Iznos osnovne plaće: 1.386,00KM

Radno vrijeme: 40 sati sedmično (puno radno vrijeme)

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:

 • Vlastoručno potpisana prijava na Javni oglas, uz kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa, broj kontakt telefona i e-mail), s tačnom naznakom pozicije (radnog mjesta) na koju se odnosi te dokumentacije koju kandidat prilaže uz prijavu;
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) ne starije od 6 mjeseci;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
 • diploma sa dodatkom diplomi /uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerena kopija);
 • Potvrda o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija potvrde poslodavca, ili drugi odgovarajući dokument), kod kojeg je kandidat radio ili radi, sa obaveznom naznakom o stručnoj spremi i sa kojom je obavljao navedene poslove;
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu;
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru;
 • Dokaz o poznavanju engleskog ili drugog stranog jezika.

Dodatna dokumentacija:

 • Prijava prebivališta/boravišta u Kantonu Sarajevo, ne starija od 3 mjeseca od dana izdavanja od nadležnog organa (dostavljaju samo lica koja ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – naziv naveden pod „Napomene“);
 • Potvrda o nezaposlenosti JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo (dostavljaju samo lica koja imaju prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – naziv naveden pod„ Napomene“);
 • Dokaz o statusu korisnika prava u skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21) – detaljnije u nastavku teksta konkursa,
 • Dokaz da je kandidat zaposlen sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduje ili po osnovu Ugovora na određeno vrijeme, u skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 37/20, 27/21).

Prednost u zapošljavanju po posebnim propisima:

 • Prioritet u zapošljavanju imaju osobe obuhvaćene članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja BiH („Službene novine KS“, broj: 31/2022).
 • Kao dokaz da su obuhvaćeni ovim Zakonom, kandidati uz prijavu na javni oglas prilažu i odgovarajuće dokumente – potvrde, uvjerenja i sl. nadležnih organa, te su obavezni pozvati se na propis po kojem imaju prednost.

NAPOMENE:

 • Sa kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, obavit će se pismeni i usmeni ispit.
 • Kandidati čija dokumentacija je neuredna, nepotpuna i neblagovremena bit će pisanim putem obaviješteni sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti. Kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa bit će obaviješteni pismenim putem o datumu i vremenu održavanja usmenog testiranja.
 • Poslovnik o radu komisije bit će objavljen na web stranici Univerziteta u Sarajevu-Fakulteta zdravstvenih studija (fzs.unsa.ba) i Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba). Ukoliko kandidat koji ispunjava sve uslove propisane Javnim oglasom ne pristupi polaganju ispita smatrat će se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri.
 • Pitanja, listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit, kandidati mogu preuzeti na protokolu Univerziteta u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija, odnosno na web stranici Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija https://www.fzs.unsa.ba.
 • Prilikom zapošljavanja prednost imaju lica sukladno članu 1. stav (3), članu 6. stav (1) tačka e) i članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/22), članu 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21, 10/22), odnosno Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20, 27/21), i Instrukciji o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 38/20 i 28/21), a koja se dokazuje odgovarajućim dokumentima (potvrda, rješenje, uvjerenje i sl.) koji se prilažu prilikom prijave na Javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.
 • Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje konkuriše i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca.

 

*Popis dokumentacije kojom se dokazuje status korisnika po predmetnoj Uredbi

Redni broj: Pripadnost branilačkoj kategorijiNaziv dokaza- dokumentaOrgan koji ga izdaje
1.Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca-Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

-Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida- poginulog, umrlog i nestalog branioca i

-Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2.Ratni vojni invalidRješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalidaOpćinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
3.Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanjaRješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanjaOpćinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
4.Demobilizirani braniociUvjerenje o učešću u Oružanim snagamaGrupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
5.Dijete:

a) ratnog vojnog invalida

b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c) demobiliziranog branioca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

a) invalidninu

b) mjesečni novčani dodatak

c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

6.Supruga ratnog vojnog invalidaUvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalidaOpćinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

NAČIN I ROK PREDAJE PRIJAVA:

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih Javnim oglasom dostaviti u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija, ili putem pošte na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA,

Stjepana Tomića br. 1

71000 Sarajevo

sa naznakom “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS “.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 033/569 – 807.

O rezultatima javnog oglasa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pismenim putem, u skladu sa odredbom člana 18. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj: 19/21,10/22).

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevnim novinama, te na web stranici Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

 

Javni oglas za prijem bibliotekara – Pitanja, lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit

Poslovnik o radu Komisije za postupak prjema u radni odnos