UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2023/2024.

II UPISNI ROK

Upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija (drugi upisni rok) na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu obavit će se u periodu od 25.-29. 09. 2023. godine u terminu od 11:00-13:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1.


NAPOMENA: Ponijeti sopstvenu olovku radi popunjavanja dokumentacije

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati sljedeće dokumente:

Tabela 2
OBAVEZNI DOKUMENTI
1.Prijava za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba
2.Upisni materijal
3.Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
4.Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole
5.Dvije fotografije za indeks – Dimenzije 4×6
6.Izvod iz matične liste rođenihOriginal ili ovjerene kopiju ne stariju od 6 mjeseci
7.Uvjerenje o državljanstvu
8.Ugovor o studiranju koji su kandidati dužni popuniti sa svojim podacima isprintati u dva (2) primjerka, potpisati i dostaviti prilikom upisa. UGOVOR O STUDIRANJU
9.Drugu relevantnu dokumentaciju kojom su ostvareni dodatni bodovi propisani kriterijima Konkursa za upis.

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati dokaze o izvršenim uplatama (uplatnice), kako slijedi:

Tabela 3
UPLATNICE
1.Upisnina

Uplaćuju svi kandidati

 Primjer uplatnice
2.Školarina – 1. rata

Uplaćuje Redovni – samofinansirajući studij

 Primjer uplatnice
3.Uplata za korištenje bibliotekePrimjer uplatnice
4.Uplata za  korištenje informacionog sistema – Primjer uplatnice
5.Uplata za razvoj  informacionog sistema Primjer uplatnice
6.Upisni materijal Primjer uplatnice

Pogrešno popunjene uplatnice se neće primati.

NAPOMENA: Vezano za uplate na ime Osiguranja studenata – kandidati koji su stekli pravo na upis u I godinu I ciklusa studija će biti blagovremeno informisani.

LJEKARSKI PREGLED

Prema rasporedu utvrđenom od strane Službe za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu, ljekarski pregled za kandidate koji su stekli pravo na upis u prvu godini prvog ciklusa studija će se obaviti u JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata uz obavezno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Uvjerenja o ljekarskom pregledu, kandidati su dužni dostaviti Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija, u prvoj sedmici oktobra tekuće godine.

Ukoliko kandidati ne pristupe upisu u periodu od 25.-29. 09. 2023. godine, smatrat će se da su odustali od upisa na Fakultet zdravstvenih studija.