Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20, 39/21), Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija – doktorski studij broj: 01-20-75/21 od 24.11.2021., Prethodne saglasnosti na raspisivanje konkursa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 27/03-30-46509/21 od 22.12.2021., Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa broj:01-22-2/21 od 15.12.2021, prijedloga odluke Vijeća broj: 04-1-2834/21 od 08.12.2021., Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija objavljuje

KONKURS
za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija u akademskoj 2021/2022. godini

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) pod nazivom ZDRAVSTVENE NAUKE.

Studij se organizuje u trajanju od tri akademske  godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije, stiče se akademska titula i naučno zvanje doktora zdravstvenih nauka.
Cijena studija za jednu akademsku godinu iznosi 6.000,00 KM.

II

Na Konkurs se pod jednakim uslovima mogu prijaviti kandidati iz Bosne i Hercegovine i inostranstva:

 • koji su završili drugi ciklus studija ili integrisani studij, čime su stekli minimum 300 ECTS studijskih bodova;
 • koji su stekli diplomu sa naučnim zvanjem magistra nauka, a prije uvođenja bolonjskog sistema studiranja. Ovim kandidatima priznaje se 60 (ECTS) bodova prilikom upisa na treći ciklus studija;
 • strani državljani koji se prijavljuju na Konkurs uz uvjet da dostave rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju stečene diplome.

III

Kandidati su dužni dostaviti:

 1. Prijavu, svojeručno potpisanu (koja se može preuzeti sa web stranice Fakulteta),
  2. Biografiju,
  3. Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerena kopija),
  4. Rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inostranstvu ili diplome stečene u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 06. 04. 1992. godine,
 2. Prepis ocjena stečenih na prethodnim studijima (za kandidate koji su prethodni studij završili po dobolonjskom sistemu studiranja u BiH),
 3. Rodni list (original ili ovjerena kopija),
 4. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci),
  8. Uplatnicu na 50,00 KM u svrhu prijave na Konkurs.

Uplatu u iznosu od 50,00 KM izvršiti na depozitni račun Kantona Sarajevo- primjer uplatnice na web stranici Fakulteta.

Pored obaveznih dokumenata, kandidati mogu dostaviti:

 1. Kopije radova u kojima je kandidat autor ili koautor u naučnoistraživačkom radu (CC, SCI, SSCI),
 2. Potvrdu voditelja naučnog programa o sudjelovanju na naučnom projektu u zemlji i/ili inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca.
  Sva dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji. Važenje ovjere dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa, a koju izvrši sud, notar ili organ uprave, nije vremenski ograničeno, ukoliko nije vremenski ograničeno trajanje dokumenta koji se ovjerava.

Konkursni materijali se ne vraćaju.

IV

Kandidati koji ispunjavaju uslove upisa bit će izabrani u prijemnom postupku na osnovu uspjeha u dotadašnjem toku studija, a u slučaju  da su kandidati ostvarili jednak uspjeh tokom studija, prednost će se dati kandidatu koji je dostavio dokaze o naučnoistraživačkom radu.

V

Maksimalan broj kandidata/studenata koji se upisuje je 25.

Minimalan broj studenata potrebnih za organizovanje nastave na trećem ciklusu studija je 5.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo, ili dostaviti lično na protokol Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

Za potrebne informacije kontakt osoba je: prof. dr. Adnan Šehić,  kontakt tel: 033 569 807, e-mail: treci.ciklus@fzs.unsa.ba.

Prijave slati u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za upis na treći ciklus studija – doktorski studij – Zdravstvene nauke“.

 

Datum objave: 24.12.2021.

 

Prijava-za-III-ciklus-

Doktorski uplata za prijavu na konkurs