Na osnovu Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu (Odluka UO UNSA o usvajanju dinamičkog plana napredovanja UNSA, broj: 02-49-7/20 od 22.10.2020. i Zaključak Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-21-14/21 od 17.06.2021.),  Odluka Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, raspisuje se

 

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

I Nastavnik u zvanju redovni profesor  za:

 

 1. Predmet: „Dijagnostičko-terapijske tehnike“– 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
 2. Predmeti: „Kompjuterizirana tomografija – CT“, „ Primjena informatike u radiodijagnostici“ i „Digitalna subtrakciona angiografija – DSA“ – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa

 

II Nastavnik u zvanju vanredni profesor za:

 

 1. Predmet: „Uvod u alternativne metode – akupunktura“ (oblast Rehabilitacija) i predmet „Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku“ (oblast Zaštita i njega zdravlja porodice) – 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme od 37 sati i 30 min. sedmično
 2. Oblast: „Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji“ – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa

 

III Nastavnik u zvanju docent za:

 1. Oblast : „Radiološke tehnologije u radioterapiji“ – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
 2. Oblast: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
 3. Predmet : „Zdravstvena njega djece“ – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa

 

IV Saradnik u zvanju asistent za:

 1. Oblast : „Radiološke tehnologije u radiodijagnostici“ – 3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa
 2. Oblast : „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ – 3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa
 3. Oblast: Zaštita i njega individualnog zdravlja – 3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa
 4. Predmet : „Zdravstvena njega djece“ – 2 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa
 5. Oblasti: „Rehabilitacija“ i “Kineziologija i kineziterapija“ – 3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa
 6. Predmet: „Zdravstvena statistika i informatika“ – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa.

Uslovi za izbor, u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, u daljem tekstu Zakon):

Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija.

Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.

Za poziciju pod red. br. 6. uslov je završen osnovni studij medicine i specijalizacija iz oblasti ginekologije i akušerstva.

Asistent: završen ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Za poziciju pod red. br. 10. uslov je završen osnovni studij medicine i specijalizacija iz oblasti ginekologije i akušerstva.

 

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju gore navedenih uslova obavezni priložiti

 

 1. Popunjen Obrazac prijave na konkurs (Obrazac prijave na konkurs kandidati mogu preuzeti web stranici: www.fzs.unsa.ba) ,
 2. Kraću biografiju (CV) u elektronskoj i štampanoj formi,
 3. Bibliografiju u printanoj i elektronskoj formi uz prilaganje radova relevantnih za izbor, u skladu sa članom 96. Zakona,
 4. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni, Rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ukoliko je ista stečena u inostranstvu, i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
 5. Dodatak diplomi/Uvjerenje o položenim ispitima iz kojih je vidljiva prosječna ocjena u toku studija, (za poziciju pod red. br. IV),
 6. Dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju, odnosno potvrdu da je kandidat proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko se radi o prijevremenom izboru,
 7. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu,
 8. Dokaz o zaposlenju u nastavnoj bazi za pozicije 1.2.4.5.6.7.8.9.10.11.12. i 13.
 9. Drugi dokazi relevantni za izbor.

 

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje i državljanstvu Bosne i Hercegovine.

Sva dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji. Važenje ovjere dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa, a koju izvrši sud, notar ili organ uprave, nije vremenski ograničeno, ukoliko nije vremenski ograničeno trajanje dokumenta koji se ovjerava.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave putem pošte (sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS) dostaviti na adresu: Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ul. Stjepana Tomića 1, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.