III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ ak. 2018/2019. godina

 

Pravila studiranja III ciklusa studiranja za ak. 2018/2019. godinu

Nastavni plan i program DOKTORSKOG STUDIJA ak. 2018/2019. godine

Hodogram procedura III ciklusa studija ak. 2018/2019. godine.

Uputsvo za pripremu i izradu projekta doktorske disertacije na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu

Primjeri plagijarizma

Izjava o autentičnosti radova

Akademski kalendar III ciklusa studija (za mr. sci.) za ak. 2018/19. godina

Akademski kalendar III ciklusa studija (za mr.) za ak. 2018/19. godina

Spisak studenata koji su ostvarili pravo na upis u V semestar III ciklusa studija

Spisak studenata koji nisu ostvarili pravo na upis u V semestar III ciklusa studija

Akademski CV

Prijava radne verzije doktorske disertacije i saglasnost mentora

Dopunu akademskog kalendara za generaciju doktoranata upisanih u ak. 2018/2019. godinu – obnova treće studijske godine

Dopunu akademskog kalendara za generaciju doktoranata upisanih u ak. 2018/2019. godinu – obnova druge studijske godine

Tehnička uputstva za pisanje radne, korigovane i finalne verzije doktorke edisertacije

Pregled ECTS bodova za studente III ciklusa studija upisanih u ak. 2018./2019. godini

 

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ ak. 2019/2020. godina

 

Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu za ak. 2019/2020. godinu

Dopuna pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu

Nastavni plan i program III ciklusa studija – Doktorski studij za akademsku 2019/2020. godinu

Akademski kalendar III ciklusa studija ak. 2019/2020. godine (za mr.)

Hodogram III ciklusa studija, ak. 2019/2020. godina

Primjeri plagijarizma

Izjava o autentičnosti radova

Akademski CV

Termini odbrane projekata doktorske disertacije za studente IV semestra III ciklusa studija upisanih u ak. 2019./2020. godini

Pregled ECTS bodova za studente II i III godine III ciklusa studija – konačna verzija

Dopuna Akademskog kalendara – mr. sci. generacija upisana u ak. 2019./2020. godinu

 

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ ak. 2021/2022. godina

Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu III ciklus studija ak. 2021./2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija

Nastavni plan i program III ciklusa studija Fakulteta zdravstvenih studija ak. 2021./2022. godine

Raspored održavanja nastave za I semestar III ciklusa studija akademske 2021/2022. godine

Odgovorni nastavnici obaveznih i izbornih predmeta na III ciklusu studija

Akademski kalendar za III ciklus studija za generaciju ak.2021./2022. godini (mr.sci)

Akademski kalendar za III ciklus studija za generaciju ak.2021./2022. godini (mr.)

 

Obrasci III ciklusa studija – Doktorski studij:

Obrazac DS1 – Prijava teme doktorske disertacije

Obrazac DS2 – Prijava projekta doktorske disertacije

Obrazac DS3 – Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora

Obrazac DS4 – Godišnji izvještaj doktoranta

Obrazac DS5  – Godišnji izvještaj mentora

Obrazac DS6 – Izvještaj o podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata

Obrazac DS7 – Prijava radne verzije doktorske disertacije

Obrazac DS8 – Zapisnik o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije

Obrazac DS9 – Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije

Obrazac DS10 – Protokol i zapisnik odbrane doktorske disertacije