Plan i program DOKTORSKOG STUDIJA

Plan i program DOKTORSKOG STUDIJA ak. 2018./2019. godine

Uputstvo za pripremu i izradu projekta doktorske disertacije

Primjeri plagijarizma

Izjava o autentičnosti radova

Akademski plan upisa i odvijanja nastave po semestrima (za mr. sci.) 2018/19. godina

Akademski plan upisa i odvijanja nastave po semestrima 2018/19. godina

Raspored polaganja ispita II semestra III ciklusa studija

Preliminarna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu III ciklusa studija akademske 2019/20. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora Vijeću Fakulteta zdravstvenih studija u roku od pet dana od dana objave iste.

Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu III ciklusa studija akademske 2019/2020. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Upis primljenih kandidata koji su stekli pravo upisa na III ciklus studija ak. 2019/2020 godine

Ovjera, upis i obnova semestra III ciklusa studija

Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – Doktorski studij

Dopuna pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – Doktorski studij

Nastavni plan i program III ciklusa studija – Doktorski studij, akademska 2019/2020. godina

Obrasci III ciklusa studija – Doktorski studij:

Obrazac – Zapisnik o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije

Obrazac – Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora

Obrazac – Protokol i zapisnik odbrane doktorske disertacije

Obrazac – Prijava teme doktorske disertacije

Obrazac – Prijava radne verzije doktorske disertacije

Obrazac – Prijava projekta doktorske disertacije

Obrazac – Izvještaj o podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata

Obrazac – Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije

Obrazac – Godišnji izvještaj mentora

Obrazac – Godišnji izvještaj doktoranta