Povodom obilježavanja Svjetskog Dana okolišnog zdravlja – World Environmental Health Day 2019., u periodu od 26. do 27. septembra 2019. godine u Rijeci održan je 3. studentski kongres Okolišnog zdravlja s međunarodnim učešćem. Kongres je održan u okviru projekta “Javnozdravstveni aspekti gospodarenja otpadom – zaštitimo zdravlje i okoliš”, a u organizaciji Udruge za okolišno i javno zdravlje – Environmental and Public Health Association.

Predstavnice Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, viša ass. EldinaSmječanin i ass. Minela Velagić, uzele su aktivno učešće na Kongresu i dale su svoj doprinos i kao članovi organizacionog odbora Kongresa. Prezentirajući rad na temu „Znanje, stavovi i praksa građana o korištenju i očuvanju prirodnih izvora vode za piće“ osvojile su prvo mjesto za najbolju oralnu prezentaciju.

Drugi dan Kongresa organizovana je posjete gradu Krku, s ciljem obilaska glavne otočne akumulacije Ponikve, sistema za preradu sirove vode, kao i postrojenja za mehaničku obradu otpadnih voda. Nakon terenske posjete, upriličeno je predavanje predstavnika kompanije Ponikve eko otok Krk d.o.o. u gradskoj vijećnici grada Krka na temu izazova i prilika u oblasti upravljanja otpadnim materijama.