Nedavno je na Fakultetu zdravstvenih studija uspješno odbranjena doktorska disertacija pod nazivom “Primjena stereolitogafske tehnike trodimenzionalnog štampanja u izradi antropomorfnog dijagnostičkog fantoma za kompjuteriziranu tomografiju” sa revolucionarnim fokusom na stereolitografsku tehniku trodimenzionalnog štampanja u stvaranju antropomorfnog dijagnostičkog fantoma za kompjuterizovanu tomografiju. Ovo istraživanje predstavlja značajan napredak u raskrsnici tehnologije 3D štampanja i medicinskog snimanja pedijatrijskih pacijenata.

Primarni cilj istraživanja bio je istražiti i ocijeniti različite materijale za 3D štampu, uz komercijalno dostupne opcije, sa ciljem optimizacije parametara za CT snimanje kod pedijatrijskih pacijenata. Ovaj poduhvat bio je vođen potrebom da se poboljša kvalitet slike uz istovremeno smanjenje izloženosti zračenju, što je ključno razmatranje u pedijatrijskoj dijagnostici.

Ključan rezultat doktorskog rada bio je uspješno kreiran visoko precizan 3D štampani antropomorfni pedijatrijski fantom glave. Ovaj model služio je kao osnovno sredstvo za testiranje i usavršavanje protokola CT snimanja, osiguravajući da su dijagnostičke procedure sigurne i učinkovite za pedijatrijske pacijente. Razvoj ovog fantoma bio je dugotrajan proces, koji je uključivao opsežnu saradnju i inovacije.

Jedno od najznačajnijih dostignuća ovog istraživanja bio je razvoj optimiziranih protokola snimanja koji je rezultirao značajnom redukcijom doze zračenja za 45,1%. Ovo smanjenje je posebno važno za pedijatrijske pacijente, koji su podložniji štetnim efektima zračenja. Minimiziranjem izloženosti zračenju, možemo značajno poboljšati sigurnost pacijenata i ishode, čineći ovaj napredak značajnim doprinosom polju medicinskog snimanja.

Proces 3D štampe i značajan dio istraživanja sprovedeni su na Fakultetu zdravstvenih studija, što je dokaz vrhunskih mogućnosti i resursa koji su dostupni u našoj ustanovi. Osim toga, Mašinski fakultet i Opća bolnica Sarajevo odigrali su ključnu ulogu u ovom projektu, pružajući multidisciplinarnu ekspertizu i podršku koja je bila ključna u postizanju ciljeva istraživanja.

Ovo istraživanje ne samo da istiće potencijal tehnologije 3D štampanja u medicinskim aplikacijama, već i postavlja novi standard za pedijatrijske metode snimanja. Inovativni pristup i opipljivi rezultati ovog rada naglašavaju važnost interdisciplinarne saradnje i uticaj naprednih istraživanja u oblikovanju budućnosti zdravstvene zaštite.

Ovaj rad je primjer posvećnosti našeg Fakulteta podsticanju inovacija, unapređenju znanja i davanju značajnog doprinosa na polju zdravstvenih nauka. Ovaj rad ne samo da koristi sadašnjoj medicinskoj praksi već i inspiriše buduća istraživanja i razvoj, podstičući kontinuirano poboljšanje standarda zdravstvene zaštite i brige o pacijentima.