Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

III ciklus studija/doktorski studij

Datum: 05.07.2024. godine

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidatkinje Kamelije Madacki Todorović

Odbrana projekta doktorske disertacije pod nazivom Genetska predospozicija i nutritivni riziko faktori za nastanak anemije studentske populacije” kandidatkinje mr. Kamelije Madacki Todorović održati će se u petak  12.07.2024. godine u 09:00 sati u prostorijama Dekanata Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija. U skladu s Odlukom Senata br. 01-11-123/24 imenovana je komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i  doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr. Nafija Serdarević, predsjednica
  2. dr. Arzija Pašalić, mentorica i članica
  3. dr. Rijad Konjhodžić, član

Zamjenski član: Doc. dr. Nermina Klapuh Bukvić

Prof. dr. Amra Mačak Hažiomerović

Prodekan za naučno-istraživački rad