UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Broj: 04-7- 1303 /24

Sarajevo, 12.06.2024.godine

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija stavlja na uvid javnosti  radnu verziju doktorske disertacije i izvještaj za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr. Sanela Nuspahića.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Komparativna analiza terapije udarnog vala u odnosu na standardne modalitete fizikalne terapije bolnog ramena

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

  • Predsjednik: Dr.sc. Bakir Katana, redovni profesor za naučne oblasti „Kineziologija i kineziterapija“ i „Rehabilitacija“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

Članovi:

  • Dr.sc. Samir Bojičić, mentor i član –  vanredni profesor za naučne oblasti „Kineziologija i kineziterapija“ i „Rehabilitacija“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija
  • Dr.sc. Amra Mačak Hadžiomerović, član – redovni profesor za naučne oblasti „Kineziologija i kineziterapija“ i  „Rehabilitacija“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija
  • Dr.sc. Amila Jaganjac, zamjenski član –  redovni profesor za oblasti Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija (prostorije biblioteke), radnim danima od 14.06.2024. do 13.07.2024. godine u periodu od 08.00 do 12.00 sati.

Sekretar Vijeća III ciklusa studija

Prof. dr Adnan Šehić

Prodekan za naučno-istraživački rad

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović