UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Broj: 04-7- 2926/23

Sarajevo, 15.11.2023.godine

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija stavlja na uvid javnosti  radnu verziju doktorske disertacije i izvještaj za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr. Muhameda Topčagića.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Procjena rizika u radioterapiji primjenom sistema za prijavljivanje incidenata

KOMISIJA ZA OCJENU I ODBRANU PROJEKTA, RADNE VERZIJE I DOKTORSKE DISERTACIJE:

  • Predsjednik: Dr.sc. Adnan Šehić, vanredni profesor za oblasti „Radiološke tehnologije u radiodijagnostici“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

Članovi:

  • Dr. sc. Fuad Julardžija, mentor i član – vanredni profesor za oblasti „Radiološke tehnologije u radiodijagnostici“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija
  • Dr. sc. Arzija Pašalić, član –  redovni profesor za oblasti „Okolinsko zdravlje“ i „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija
  • Dr. sc. Adnan Beganović, zamjenski član – vanredni profesor za oblast „Medicinska fizika“ na Odsjeku za fiziku, Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom fakultetu

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija (prostorije biblioteke), radnim danima od 16.11.2023. do 15.12.2023. godine u periodu od 08.00 do 12.00 sati.

 

Sekretar Vijeća III ciklusa studija                                                                                                                                                                                                          Prodekan za naučno-istraživački rad

Prof. dr Adnan Šehić                                                                                                                                                                                                                                            Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović