U svrhu realizacije istraživanja koje se bavi stavovima o seksualnom nasilju i konzumiranju pornografskih sadržaja kod studenata u Bosni i Hercegovini, a koje će biti osnova za izradu Master teze, dostavljamo link s pristupom anonimnoj anketi. Na ovaj način će zainteresovani studenti biti u mogućnosti da doprinose završetku istraživanja i omoguće reperezentativniji uzorak.

Link za pristup anketi