Procedura izrade Završnih radova na II ciklusu studija

 

Obrazac ZR1 – Prijava teme Završnog rada

Obrazac ZR2 – Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada

Obrazac ZR3 – Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada

Obrazac ZR4 – Saglasnost mentora

Obrazac ZR5 – Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada

Obrazac ZR6 – Zapisnik sa odbrane završnog rada

 

Prof. dr. Arzija Pašalić

Dekan

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu