Knjiga Istrazivanje MONOGRAFIJA XY BOS Knjiga Istrazivanje MONOGRAFIJA XY ENG

Iz recenzija:

“…Istraživanje, po prvi puta u pandemiji COVID-19, daje realne podatke

o ovoj zdravstvenoj problematici na respektabilnom broju ispitanica. Pored zdravstvene zaštite

seksualnoga i reproduktivnoga zdravlja, dio pitanja se odnosio na partnerske odnose i nasilje u

porodici, a posebno je značaja dio upitnika koji se odnosio na stanje mentalnoga zdravlja. Ovim je

dobiven set informacija koji je rezultirao preporukama koje je potrebno ugraditi u svakodnevnu

praksu, posebno jer je pandemija još u toku. Ako tome dodamo činjenicu da je ovo period u

kojem se u FBIH treba pristupiti ažuriranju Strategije za seksualno i reproduktivno zdravlje žena,

ovo istraživanje ima veliki značaj, kao osnova za pripremu strateškoga cilja zaštite seksualnoga i

reproduktivnoga zdravlja u toku javnozdravstvenih kriza.

Istraživački tim je ovim istraživanjem dao veliki doprinos unapređenju javnoga zdravlja, generalno,

u uslovima pandemije i treba ga smatrati, čak, i nezaobilaznom referencom u ovom pandemijskom

izazovu…”

Prof. dr. sci. Suada Branković

“….Ova monografija svojom temom skreće pažnju na položaj i mjesto žene u reproduktivnoj dobi, u

vrijeme masovne zarazne bolesti izazvane Corona virusom, koja još uvijek traje. Autori su napravili

obimno ,originalno i aktuelno istraživanje, čiji rezultati bi trebali pomoći odgovornima ali i svima

ostalim da promijene odnos prema ovoj neobično važnoj kategoriji društva. Kada su se donosile

odluke koja kategorija stanovništva bi trebala da bude prioritet kada je pitanju vakcinacija, nisam

čuo da je i u jednoj državi na svijetu spomenuta ta grupa tj. žene reproduktivne dobi. Upravo njih

bi trebalo zaštiti prije svega, jer su one temelj daljeg ostanka i širenja jedne populacije. Zdrave žene

te dobi, ne samo da mogu da ostane trudne i da iznesu trudnoću, nego i da othrane djecu, a da ne

govorim o njihovoj ulozi na svojim radnim mjestima. Činjenica je da su žene reproduktivne dobi

više zastupljene u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama svih nivoa što njihovu ulogu i značaj

u društvu, u vrijeme prirodnih katastrofa, diže na još veći nivo. Njihov značaj za opstanak jedne

populacije u tim situacijama je neuporediv u odnosu na ostale kategorije društva.

Rukopis ispunjava sve neophodne uvjete za objavljivanje…”

Prof. dr. sci. Adem Balić