U periodu od 06-07.05.2021. godine na Medicinskom fakultetu u Mostaru održan je III Studentski simpozij Sanitarnog inženjerstva pod nazivom SanMo. Organizator Simpozija bio je Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru i Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Studenti Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevo aktivno su učestvovali na Simpoziju oralno prezentirajući sedam radova u sekcijama Sigurnosti i kvalitete hrane, Bolničke infekcije i Higijena tla, vode i zraka, a koji su pripremljeni uz mentorstvo više as. Eldine Smječanin i as. Eme Pindžo. Prvog dana viša .as. Eldina Smječanin kao jedan od pozvanih predavača održala je predavanje na temu “HACCP sistem: administrativno tehnička mjera ili stvarni garant za sigurnost hrane”

14 studenata sa Studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo imalo je priliku uživo učestvovati na Simpozijumu. Naučna manifesacija ovog tipa zasigurno predstavlja mjesto susreta i razmjene znanja, ideja kao i umrežavanja studenata, čime se pravi značajan iskorak u promociji Fakulteta kao i struke.