Project Description

Projekat jačanja sestrinstva se realizuje uz podršku Vlade Švicarske a sprovodi konzorcij sačinjen od partnera iz Bosne i Hercegovine i Švicarske: Fondacija fami i Univerzitetska bolnica u Ženevi (HUG).

Projekat djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini a prva faza je realizovana u periodu od 2012. do 2017. godine. Opšti cilj projekta u prvoj fazi je unapređenje zdravstvenih ishoda u BiH povećanjem kvaliteta i efektivnosti usluga medicinskih sestara/tehnićara, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite te poboljšanjem pristupa uslugama medicinskih sestara/tehnićara za ugrožene grupe stanovništva.

Projekat je djelovao na 3 komponente:

  1. Regulativa i priznavanje sestrinske profesije
  2. Razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup vulnerabilnim grupama
  3. Formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehnićara

Kroz projektne aktivnosti studijski program Zdravstvena njega na Fakultetu zdravstvenih studija je bogatiji za Kabinet kliničkih vještina savremeno opremljenim za izvođenje praktične nastave. Urađena je revizija nastavnog plana i programa I ciklusa studija studijskog programa Zdravstvena njega u skaldu s Direktivom 2005/36/EC i 2013/55/EU, usklađene su kompetencije svršenih studenata, te u akademskoj 2018/19. godini upisana je prva generacija po novom Kurikulumu.

U toku je realizacija 2. faze projekta, planiranog za period od 2018. do 2021. godine s novim jasno definisanim ciljevima.

Fakultet zdravstvenih studija je trenutno uključen u sljedeće aktivnosti.

  1. Revizija II ciklusa studija studijskog programa Zdravstvena njega
  2. Izrada entitetskog akcionog i tranzicionog plana za transformaciju srednješkolskog obrazovanja medicinskih tehnićara u Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko
  3. Izrada akcionog plana za primjenu preporuka eksterne evaluacije u Federaciji BiH u oblasti polivalentne patronaže.

II faza projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini – ProSes

U sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini koji provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice, a finansira se sredstvima Vlade Švicarske, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je obogaćen sa novom dodatnom opremom za studente Studijskog programa Zdravstvena njega.

Kroz prvu fazu Projekta, Fakultet je dobio osnovnu opremu za kabinet kliničkih vještina, dok je kroz II fazu Projekta Fakultetu donirana dodatna medicinska oprema za potrebe kompletiranja opreme kabineta kliničkih vještina.  Prijem dodatne opreme je izvršen u utorak, 29.01.2019.godine na Fakultetu zdravstvenih studija.

Opremljeni kabineti kliničkih vještina omogućavaju usavršavanje praktičnih kliničkih vještina studenata Studijskog programa Zdravstvena njega. Na visokosofisticiranim modelima– simulatorima,  studenti uvježbavaju dijagnostičke i terapijske procedure odnosno intervencije zdravstvene njege.  Na taj način se studenti pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju zdravstvenu njegu na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Navedeno je dio tekućeg procesa  reforme i inovacije nastavnog plana i programa I i II ciklusa Studijskog programa Zdravstvena njega i njihovog usklađivanja sa standardima Evropske unije.

Ass. Amela Salihović i Ass. Mufida Zukić sa studija Zdravstvene njege Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu dobitnice su certifikata o završenoj edukaciji za mentora kliničkih vještina, koja se sastojala od sedam modula. Uloga mentora u osposobljavanju studenata zdravstvene njege je nezamjenjiva. Oni pomažu svojim budućim koleginicama i kolegama da razviju kompetencije, steknu samopouzdanje i primjene stečena znanja u radu sa pacijentima. A da bi to što uspješnije radili, pored stručnih znanja o zdravstvenoj njezi koja posjeduju, mentori su upoznati sa procesom učenja i komunikacijom u obrazovanju odraslih. Kurikulum za edukaciju mentora kliničkih vještina je razvijen u okviru jačanja sestrinstva u BiH (Proses), kojeg finansira i podržava Vlada Švicarske, a provodi Konzorcijum koga čine Fondacija fami i Ženevska univerzitetska bolnica (HUG).