Studentska služba Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu postoji i funkcioniše od dana osnivanja Fakulteta. Studentska služba u svojim aktivnostima je usmjerena na studente, a ogleda se u sljedećem:

  • Davanje informacija o studijskim programima i pravilima studiranja
  • Izdavanje potvrda i drugih dokumenata
  • Kontakt sa studentima
  • Implementacija ISSS-a
  • Procedure po zahtjevima korisnika
  • Procedure za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija

Radno vrijeme Studentske službe: svaki radni dan od 11-13h, osim, utorkom od 09-11h.

Adresa: Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 569 802
Fax: +387 33 569 825
E-mail: studentska.sluzba@fzs.unsa.ba

Šef Studentske službe: Dr.sci. Munib Smajović
Telefon: +387 33 569 828
Fax: +387 33 569 825
E-mail: munib.smajovic@fzs.unsa.ba

Referent: Slađana Ribić

Referent: Amila Smajiš

Odluka o visini participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu

Primjeri uplatnica

Administrativna taksa UNSA

Biblioteka

Diploma I ciklus studija

Diploma II ciklus studija

Diplome UNSA I i II ciklus studija

I ciklus studija, redovni studij, upisnina

I ciklus studija, samofinansirajući studij, upisnina

I ciklus studija, vanredni studij (rata)

II ciklus studija, samofinansirajući studij, upisnina

II ciklus, vanredni studij (rata)

Ispis s Fakulteta

ISSS Fakultet

ISSS-a UNSA

Naknada za nepoložene ispite

Nastavni plan i program

Nostrifikacija diplome

Potvrda za inostranstvo

Prepis ocjena

Prijava i odbrana završnog rada II ciklusa studija

Priznavanje ispita s drugih fakulteta

Upisni materijal

Uvjerenje o diplomiranju

III ciklus stdudija – Uplata za osiguranje

III ciklus studija – biblioteka

III ciklus studija – ISSS Fakultet zdravstvenih studija

III ciklus studija – ISSS UNSA

III ciklus studija, školarina