Šef Službe za planiranje nastave i studentska pitanja: Azra Hadžalić, mr. san.ing.

Telefon: +387 33 569 800 (od 08:30 do 10:30 sati)

Fax:+387 33 569 825

E-mail: studentska.sluzba@fzs.unsa.ba

Viši stručni saradnik: Amela Šatrović, mr.san.ing.

Referenti: 

Slađana Ribić

Amila Smajiš

Sedija Krako

 

Služba za planiranje nastave i studentska pitanja Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu postoji i funkcioniše od dana osnivanja Fakulteta. Služba za planiranje nastave i studentska pitanja u svojim aktivnostima je usmjerena na studente, a ogleda se u sljedećem:

  • Davanje informacija o studijskim programima i pravilima studiranja
  • Izdavanje potvrda i drugih dokumenata
  • Kontakt sa studentima
  • Implementacija ISSS-a
  • Procedure po zahtjevima korisnika
  • Procedure za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija

Radno vrijeme Službe za planiranje nastave i studentska pitanja: svaki radni dan od 11-13h, osim, utorkom od 09-11h.

Adresa: Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 569 800 (od 08:30 do 10:30 sati)
Fax: +387 33 569 825
E-mail: studentska.sluzba@fzs.unsa.ba

Online predaja molbi studenata za rješavanje statusnih i drugih pitanja
Molba za mirovanje stažaLink
Molba za naknadni upis u semestarLink
Molba za promjenu statusa studenta:Link
Molba za prelazak na novi nastavni plan i program:Link
Molba za ekvivalenciju/priznavanje ispita:Link
Molba za nostrifikaciju diplome:Link
Molbe vezane za status studenata:Link
Molbe iz domena službe za nastavu:Link
Molba za prijevremeno izdavanje diplome:Link
Potvrda o statusu za međunarodnu aktivnost:Link
Potvrda o statusu studenta:Link
Potvrda o statusu studenata upisanih po dobolonjskom planu:Link
Molba za ekvivalenciju u svrhu polaganja stručnog ispita:Link
Molba za prepis ocjena:Link
Molba za mirovanje staža:Link
Molba za izdavanje nastavnog plana i programa/nastavnog plana:Link
Zahtjev za ispis:Link
Potvrda za sravnjenje dosijea:Link

 

Odluka o visini participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu

Primjeri uplatnica

III ciklus studija – Naknada za korištenje informacionog sistema – ISSS.

III ciklus studija – Naknada za razvoj informacionog sistema – ISSS.

III ciklus studija – Školarina za III ciklus studija – Doktorski studij

III ciklus studija – Uplata za korištenje biblioteke.

III ciklus studija – Uplata za osiguranje studenta

Administrativna taksa – predbolonjci

Izdavanje nastavnog plana i programa

Izrada diplome I ciklusa

Izrada diplome II ciklusa

Naknada za korištenje informacionog sistema – ISSS

Naknada za nepoložene ispite (100,00 KM po ispitu)

Naknada za razvoj informacionog sistema –ISSS-a – UNSA

Ostali stručni poslovi – akademsko priznavanje – nostrifikacija

Potvrda za inostranstvo

Prepis ocjena

Prihodi od usluga štampanja diploma

Prijava i odbrana završnog rada na II ciklusu studija

Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih fakulteta u BiH

Razne potvrde

Školarina-samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju I ciklus

Školarina-samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju II ciklus

Školarina-vanredni studenti koji prvi put upisuju II ciklus

Štampanje upisnog materijala

Upisnina za redovne studente koji obnavljaju godinu I ciklus

Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju I ciklus

Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju II ciklus

Upisnina za vanredne studente koji upisuju I ciklus (rata)

Upisnina za vanredne studente koji upisuju I ciklus

Upisnina za vanredne studente koji upisuju II ciklus (rata)

Uplata za ispis sa Fakulteta

Uplata za korištenje biblioteke

Uplata za osiguranje studenta 2020-2021.

Uvjerenje o diplomiranju