Objava Namik Trtak - DD

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Broj: 04-7-1279/17
Sarajevo, 20.07.2018.

 

OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr. sci. Namika Trtka, zaposlenog na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Procjena efikasnosti Schroth tretmana skolioza djece u odnosu na klasični kineziterapijski tretman,

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr sci. Dijana Avdić – redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Članovi:
Dr sci. Mirsad Muftić, mentor i član – vanredni profesor za oblast „Okupaciona terapija“ i predmet „Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji” na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,

Dr sci. Emira Švraka, član – vanredni profesor za oblasti „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (u Katalogu, odnosno čitaonici za naučne radnike NUBBiH), radnim danima od 08,00 – 18,00 sati. od 24.07.2017. do 22.08.2017. godine.

Akademski plan upisa i odvijanja nastave III ciklusa studija

Preuzmite dokument ovdje [PDF].

Obavještenje - III ciklus

 

OBAVJEŠTENJE

studentima petog semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija

Fakulteta zdravstvenih studija

Obavještavaju se studenti petog semestra trećeg ciklusa studija /doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je prezentacija Radne verzije doktorske disertacije predviđena u srijedu 05.04.2017. godine, s početkom u 09,00 sati, na Fakultetu zdravstvenih studija, u učionici broj 2. prema utvrđenom rasporedu:

  1. Hadžan Konjo, mr. zdravstvene njege i terapije, 9,00 – 9,45 sati,
  2. Dženana Hrustemović, mr. zdravstvene njege i terapije, 9,45 – 10,30 sati,
  3. Slavica Janković, mr. fizikalne terapije, 10,30 -11,15 sati,
  4. Nino Hasanica, mr zdravstvene njege i menadžmenta, 11,15 – 12,00 sati,
  5. Adnan Mujezinović, mr. zdravstvene njege i menadžmenta, 12.00 – 12,45,
  1. Nizama Rudić-Aliefendić, mr. zdravstvene njege i menadžmenta, 12.45 – 13,30 sati.

Uz saglasnost Prodekanese za III ciklus studija, prof. dr Emire Švrake.

Koordinator za organizaciju i unapređenje nastave za III ciklus studija

Doc. dr. Amra Mačak Hadžiomerović 

Akademski kalendar III ciklusa studija

Preuzmite PDF.

Strana 1 od 3

  erasmus  

ISO 9001