Upis semestra!

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                II CIKLUS - VANREDAN STUDIJ !!!

U SARAJEVU

OVJERA I SEMESTRA

UPIS u II SEMESTAR

OBNOVA II SEMESTRA

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

17.02.2017

II

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Sanitarno inžinjerstvo

Zdravstvena njega i terapija

MJESTO UPISA: UČIONICA 1

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          SVI POTPISI U INDEXU

-          UPLATA CIJELOG IZNOSA UPISNINE OD 1.100,00KM ZA ZIMSKI SEMESTAR

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE ( MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

-          ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA SEMESTRA KOJI SE UPISUJE ( PREDMETI NA OGLASNOJ PLOČI)

-          UPLATA 550,00KM NA IME UPISNINE I RATE LJETNOG SEMESTRA

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

    

-          POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG SEMESTRA (MOZE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

-          UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG SEMESTRA                                                                    

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE SEMESTAR U NAVEDENI DAN, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

Sarajevo, 06.02.2017.                                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

Raspored predavanja i vježbi za Izborni predmet II ciklusa (radiološke tehnologije)

 

Raspored predavanja i vježbi za Izborni predmet II ciklusa (radiološke tehnologije)

 

IZMJENA RASPOREDA

 

Raspored predavanja za VANREDNE studente II ciklusa studija 2016/2017

UČIONICA 2- Predavanja- Vanredni studenti

12.11.2016 g (subota)

Od 09.00 do 10.30 Doc.dr. Nermina Kantardžić

Od 10.30 do 11.00 Doc.dr. Zulejha Merhemić

Od 11.00 do 12.30 Doc.dr. Amela Mornjaković

Od 12.30 do 14.00 Prof.dr. Lidija Lincender

UČIONICA 2- Predavanja- Vanredni studenti

02.12.2016 g (petak)

Od 15.00 do 16.30 Prof.dr. Elma Kučukalić

Od 16.30 do 18.00 Prof.dr. Sandra Vegar

Od 18.00 do 19.30 Prof.dr. Fahrudin Smajlović

Raspored vježbi za Vanredne studente II ciklusa studija 2016/2017

12.11.2016 (subota) UČIONICA 2- Vježbe (seminarski radovi)- Vanredni

Od 14.00 do 15.00 Mr. Tinjak Enis

Od 15.15 do 16.00 Mr. Ristanić Mirjana

Od 16.15 do 17.00 Mr. Adnan Šehić

Od 17.15 do 18.00 Dr.sc. Fuad Julardžija

Od 18.15 do 19.00 Mr.dr. Denis Bulja

0d 19.00 do 19.45   Mr. Senada Atić Halilović

 

Upis - II ciklus

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                      VANREDAN STUDIJ!!!

U SARAJEVU

                     O B A V J E Š T E N J E

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA II CIKLUS STUDIJA ZA AKAD. 2016./17. GOD., OBAVIĆE SE OD

17.10.- 24.10.2016. GOD. U VREMENU OD 12.00-14.00 SATI.

ZA UPIS JE POTREBNO SLJEDEĆE:

  1. 2 SLIKE (4 X 6 cm)

  1. INDEX I UPISNI MATERIJAL

         ( MOŽE SE DOBITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI-CIJENA 30KM                                    

     -UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. LJEKARSKO UVJERENJE IZDATO OD STRANE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA (ULICA PATRIOTSKE LIGE 36, NALAZI SE NA POLA PUTA IZMEĐU STADIONA KOŠEVO I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA)
  1. UPLATA 1.100,00 KM NA IME UPISNINE ZA I SEMESTAR AKAD. 2016./17.                

                 (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 5,00 KM NA IME OSIGURANJA STUDENTA AKAD.2016./17.

   (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

      

  1. UPLATA 20,00 KM NA IME KORIŠTENJA BIBLIOTEKE AKAD.2016./17.

       (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10,00 KM NA IME KORIŠTENJA ISSS U AKAD.2016./17.

             (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10,00KM NA IME RAZVOJA 1SSS U AKAD.2016./17.

(UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

SVI OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO, INAČE NEĆE BITI PRIMLJENI.

ZA SVA EVENTUALNA PITANJA I POMOĆ PRI POPUNJAVANJU, OBRATITE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI. NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ!!!!!

STUDENTI SU SE NA SVIM UPLATNICAMA DUŽNI POTPISATI, UPISATI DATUM I SVRHU UPLATE, PRIMAOCA UPLATE, TE PREDATI ORIGINALNU UPLATNICU.

STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI PRI UPISU MORAJU PREDATI MOLBU ZA NOSTRIFIKACIJU UZ SVE POTREBNE DOKUMENTE ZA ISTU.

SUBOTA 22.10.2016. JE RADNI DAN.

17.10.2016.                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

Ispitni rok - II ciklus

 

ISPITNI ROK ZA STUDENTE II CIKLUSA (septembar)

 

- 01.09.2016 god. u 9h, (učionica br.2), Zdravstvena ekonomika

- 02.09.2016 god. u 9h, Izborni predmet: Okupaciona terapija- studij: Fizikalne terapije (učionica br.2)

- 02.09.2016 god.u 10h, Izborni predmet:Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije- studij: Laboratorijske tehnologije (učionica br.2)

- 02.09.2016 god. u 11h, Izborni predmet: Radiološke tehnologije u radiodijagnostici)- studij: Radiološke tehnologije (učionica br.2)

- 02.09.2016 god.u 12h, Izborni predmet: Upravljanja vodom hranom i ishranom- studij: Zdravlja i ekologije (učionica br.2)

- 02.09.2016 god.u 13h, Izborni predmet: Zaštita i njega porodičnog zdravlja (učionica br.2)- studij: Zdravstvene njege i terapije (učionica br.2)

-05.09.2016 god.u 9h, (učionica br.2),Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

-06.09.2016 god.u 9h, (učionica br.2),Statističke metode u zdravstvenoj nauci

Još članaka...

  1. Dopuna Tema - II ciklus

Strana 1 od 2

  erasmus  

ISO 9001