Obavještenje - II ciklus

 

Obavještavamo studente II ciklusa (Redovne i Vanredne) ukoliko nisu predali aplikacione obrasce u vidu projekta uz potpisanu saglasnost mentora koja se nalazi na web stranici fakulteta, da dostave na studentsku službu 27 i 28.03.2017 godine.

Takođe, studenti kojima su sugerisane određene korekcije, svoje korigovane aplikacione obrasce uz saglasnost mentora mogu predati u naprijed navedene termine.

Uz saglasnost Prodekana za II ciklus studija prof.dr. Fatime Jusupović

Doc.dr. Amila Jaganjac-koordinator za II ciklus studija

Upis semestra!

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                  II CIKLUS- REDOVAN STUDIJ !!!

U SARAJEVU

OVJERA I SEMESTRA

UPIS u II SEMESTAR

OBNOVA II SEMESTRA

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

17.02.2017

II

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Sanitarno inžinjerstvo

Zdravstvena njega i terapija

MJESTO UPISA: UČIONICA BR.1

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          SVI POTPISI U INDEXU

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE ( MOŽE SE KUPITI U STUD.SLUŽBI – 0,50KM)

-          ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA II SEMESTRA ( PREDMETI NA OGLASNOJ PLOČI)

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

    

-          POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG SEMESTRA (MOZE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

-          UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG SEMESTRA                                                                    

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE SEMESTAR U NAVEDENI DAN, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

Sarajevo, 06.02.2016.                                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

Raspored predavanja i vježbi za Izborni predmet II ciklusa (radiološke tehnologije)

 

Raspored predavanja i vježbi za Izborni predmet II ciklusa (radiološke tehnologije)

 

 IZMJENA RASPOREDA

 

Raspored predavanja za REDOVNE studente II ciklusa studija 2016/2017

UČIONICA 1- Predavanja- Redovni studenti

(PETAK) 21.10.2016 od 15.00 do 17.15   Doc.dr. Nermina Kantardžić

(PETAK) 28.10.2016 od 15.00 do 17.15   Doc.dr. Zulejha Merhemić

(PETAK) 04.11.2016 od 15.00 do 17.15   Doc.dr. Amela Mornjaković

(PETAK) 11.11.2016 od 15.00 do 17.15   Prof.dr. Lidija Lincender

(PETAK) 18.11.2016 od 15.00 do 17.15   Prof.dr. Elma Kučukalić

(PETAK) 25.11.2016 Dan državnosti (neradni dan)

(PETAK) 09.12.2016 od 15.00 do 17.15   Prof.dr. Fahrudin Smajlović

(PETAK) 16.12.2016 od 15.15 do 17.15   Prof.dr. Fahrudin Smajlović

                 16.12.2016 od 17.15 do 19.00   Dr. Mr. Denis Bulja

                                                                 (nadoknada za 25.11.2016 g)

Raspored vježbi za REDOVNE studente II ciklusa studija 2016/2017

UČIONICA 1- Vježbe (seminarski radovi)- Redovni studenti

(PETAK) 21.10.2016 od 18.45 do 19.30 Mr. Senada Atić Halilović

(PETAK) 28.10.2016 od 17.15 do 19.00   Mr.Tinjak Enis

(PETAK) 04.11.2016 od 17.15 do 19.00 Mr. Ristanić Mirjana

(PETAK) 11.11.2016 od 17.15 do 19.00   Mr. Adnan Šehić

(PETAK) 18.11.2016 od 17.15 do 19.00   Dr.sc. Fuad Jurladžija

(PETAK) 25.11.2016 od 17.15 do 19.00   Dr. Mr. Denis Bulja

(PETAK) 09.12.2016 od 17.15 do 19.00   Dr.Mr. Besima Hadžihasanović

 

Upis - II ciklus

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                  REDOVAN STUDIJ!!!

U SARAJEVU

                     O B A V J E Š T E N J E

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA II CIKLUS STUDIJA ZA AKAD. 2016./17. GOD., OBAVIĆE SE OD

17.10.-24.10.2016.GOD. U VREMENU OD 12.00-14.00 SATI.

ZA UPIS JE POTREBNO SLJEDEĆE:

  1. 2 SLIKE (4 X 6 cm)

  1. INDEX I UPISNI MATERIJAL

         ( MOŽE SE DOBITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI UZ DOKAZ O UPLATI                                    

       30.00KM -UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

    

  1. LJEKARSKO UVJERENJE IZDATO OD STRANE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA (ULICA PATRIOTSKE LIGE 36, NALAZI SE NA POLA PUTA IZMEĐU STADIONA KOŠEVO I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA)
  1. UPLATA 130 KM NA IME PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA AKAD.16./17.              

                 (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 5 KM NA IME OSIGURANJA STUDENTA AKAD.2016./17.

   (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

      

  1. UPLATA 20 KM NA IME KORIŠTENJA BIBLIOTEKE AKAD.2016./17.

             (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10 KM NA IME IZDAVANJA UVJERENJA U 2016./17.

       (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10 KM NA IME KORIŠTENJA ISSS U 2016./17.

       (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10 KM NA IME RAZVOJA ISSS U AKAD.2016./17.

(UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

SVI OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO, INAČE NEĆE BITI PRIMLJENI. ZA SVA EVENTUALNA PITANJA I POMOĆ PRI POPUNJAVANJU, OBRATITE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI.

NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ!!!!.

STUDENTI SU SE NA SVIM UPLATNICAMA DUŽNI POTPISATI, UPISATI DATUM I SVRHU UPLATE, PRIMAOCA UPLATE, TE PREDATI ORIGINALNU UPLATNICU.

SUBOTA 22.10.2016. JE RADNI DAN.

17.10.2016.                                                               STUDENTSKA SLUŽBA

                                                           

Strana 1 od 2

  erasmus  

ISO 9001