Obavještenje - Odbrana završnih radova

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                   

U SARAJEVU  

                              

O B A V J E Š T E N J E

STUDENTI REDOVNOG STUDIJA II CIKLUSA STUDIJA KOJI ŽELE DA ODBRANE ZAVRŠNI RAD U JUNU PO OBAVJESTI SA TERMINIMA KOJI SU VEĆ OBJAVLJENI TREBA (UKOLIKO VEĆ NISU) DA PREDAJU INDEX RADI SREĐENJA STUDENTSKOG DOSIJEA.

U INDEXU TREBAJU IMATI:

- UPISAN II SEMESTAR STUDIJA

- POTPIS U II SEMESTRU OD PREDMETNOG NASTAVNIKA

- UPISANE SVE OCJENE U INDEX

- DOKAZ O UPLATI 100,00 i 200,00KM NA IME ODBRANE ZAVRŠNOG RADA

- PEČAT IZ BIBLIOTEKE DA NEMAJU DUGOVANJA KNJIGA

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE JAVE PO GORE NAPISANIM KRITERIJIMA, MOGU PRIJAVITI ISPIT PUTEM ISSS APLIKACIJE, TE IZAĆI NA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA. NA ODBRANI ZAVRŠNOG RADA MORAJU IMATI INDEX KAKO BI IM MENTOR UPISAO U INDEX DATUM ODBRANE I OCJENU, TE OBAVJESTITI MENTORA O POTREBI DA STUDENTSKOJ SLUŽBI ODMAH NAKON ODBRANE JAVI IME I PREZIME STUDENTA KOJEM SU BILI MENTOR, TEMU ZAVRŠNOG RADA, DATUM ODBRANE, TE OCJENU ZAVRŠNOG RADA.

STUDENTI KOJI NE ISPUNE GORE NAPISANI KRITERIJ, NEĆE MOĆI DOBITI UVJERENJE O MAGISTRIRANJU. ROK ZA PREDAJU INDEXA JE 31.05.2017. GODINE.

ZA DOBIJANJE UVJERENJA O MAGISTRIRANJU, STUDENTI TREBAJU UZ INDEX NAPISATI MOLBU SA NAZNAKOM ZBOG ČEGA IM TREBA UVJERENJE O MAGISTRIRANJU. UZ MOLBU SE PREDAJU I DOKAZI O UPLATI OD 30,00KM NA IME IZDAVANJA UVJERENJA, TE DOKAZ O UPLATI 100,00KM NA IME TROŠKOVA IZRADE DIPLOME (OBJE UPLATNICE SE DOBIJU NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

ONI STUDENTI KOJI ĆE BRANITI ZAVRŠNI RAD U SEPTEMBRU, ISTO TREBAJU URADITI PO POČETKU RADA STUDENTSKE SLUŽBE U AVGUSTU (DATUM ĆE BITI OBJAVLJEN NA OGLASNOJ PLOČI I WEB STRANICI).

25.05.2017.                                                                                                              STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještenje - II ciklus

 

Obavještavamo studente II ciklusa (Redovne i Vanredne) ukoliko nisu predali aplikacione obrasce u vidu projekta uz potpisanu saglasnost mentora koja se nalazi na web stranici fakulteta, da dostave na studentsku službu 27 i 28.03.2017 godine.

Takođe, studenti kojima su sugerisane određene korekcije, svoje korigovane aplikacione obrasce uz saglasnost mentora mogu predati u naprijed navedene termine.

Uz saglasnost Prodekana za II ciklus studija prof.dr. Fatime Jusupović

Doc.dr. Amila Jaganjac-koordinator za II ciklus studija

Upis semestra!

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                  II CIKLUS- REDOVAN STUDIJ !!!

U SARAJEVU

OVJERA I SEMESTRA

UPIS u II SEMESTAR

OBNOVA II SEMESTRA

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

17.02.2017

II

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Sanitarno inžinjerstvo

Zdravstvena njega i terapija

MJESTO UPISA: UČIONICA BR.1

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          SVI POTPISI U INDEXU

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE ( MOŽE SE KUPITI U STUD.SLUŽBI – 0,50KM)

-          ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA II SEMESTRA ( PREDMETI NA OGLASNOJ PLOČI)

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

    

-          POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG SEMESTRA (MOZE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

-          UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG SEMESTRA                                                                    

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE SEMESTAR U NAVEDENI DAN, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

Sarajevo, 06.02.2016.                                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

Raspored predavanja i vježbi za Izborni predmet II ciklusa (radiološke tehnologije)

 

Raspored predavanja i vježbi za Izborni predmet II ciklusa (radiološke tehnologije)

 

 IZMJENA RASPOREDA

 

Raspored predavanja za REDOVNE studente II ciklusa studija 2016/2017

UČIONICA 1- Predavanja- Redovni studenti

(PETAK) 21.10.2016 od 15.00 do 17.15   Doc.dr. Nermina Kantardžić

(PETAK) 28.10.2016 od 15.00 do 17.15   Doc.dr. Zulejha Merhemić

(PETAK) 04.11.2016 od 15.00 do 17.15   Doc.dr. Amela Mornjaković

(PETAK) 11.11.2016 od 15.00 do 17.15   Prof.dr. Lidija Lincender

(PETAK) 18.11.2016 od 15.00 do 17.15   Prof.dr. Elma Kučukalić

(PETAK) 25.11.2016 Dan državnosti (neradni dan)

(PETAK) 09.12.2016 od 15.00 do 17.15   Prof.dr. Fahrudin Smajlović

(PETAK) 16.12.2016 od 15.15 do 17.15   Prof.dr. Fahrudin Smajlović

                 16.12.2016 od 17.15 do 19.00   Dr. Mr. Denis Bulja

                                                                 (nadoknada za 25.11.2016 g)

Raspored vježbi za REDOVNE studente II ciklusa studija 2016/2017

UČIONICA 1- Vježbe (seminarski radovi)- Redovni studenti

(PETAK) 21.10.2016 od 18.45 do 19.30 Mr. Senada Atić Halilović

(PETAK) 28.10.2016 od 17.15 do 19.00   Mr.Tinjak Enis

(PETAK) 04.11.2016 od 17.15 do 19.00 Mr. Ristanić Mirjana

(PETAK) 11.11.2016 od 17.15 do 19.00   Mr. Adnan Šehić

(PETAK) 18.11.2016 od 17.15 do 19.00   Dr.sc. Fuad Jurladžija

(PETAK) 25.11.2016 od 17.15 do 19.00   Dr. Mr. Denis Bulja

(PETAK) 09.12.2016 od 17.15 do 19.00   Dr.Mr. Besima Hadžihasanović

 

Strana 1 od 2

  erasmus  

ISO 9001