• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Obavijest

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr. Ademira Spahića,

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Zdravstveni i nutritivni status studenata koji žive sa roditeljima u odnosu na studente koji žive u studentskim domovima

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr. sci. Aida Rudić – vanredni profesor za oblast „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i „Zaštita i njega zdravlja porodice“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Članovi:
• Dr. sci. Rusmir Mesihović, mentor i član – redovni profesor za oblast “Interna medicina – gastroenterologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

• Dr. sci. Amra Ćatović, član – vanredni profesor za oblast „Higijena i zdravstvena ekologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od
09,00-15,00 sati , od 16.03.2018. do 14.04.2018. godine.

Obavještenje

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                 III CIKLUS STUDIJA

 

 OBAVJEŠTENJE

OVJERA   V (PETOG) i UPIS VI (ŠESTOG) SEMESTRA AKAD. 2017./18.GODINE:

(ovjera semestra će se obaviti za one studente koji su ostvarili pravo na isto, a shodno prikupljenim ECTS bodovima u III godini studija)

 

OBNOVA IV (ČETVRTOG) SEMESTRA AKAD. 2017./18.GODINE

(važi za studente koji nisu ostvarili dovoljno ECTS bodova u II godini studija)

UPIS LJETNOG SEMESTRA ZA STUDENTE U STATUSU STUDENTA APSOLVENTA

 

OBAVIĆE SE OD 15.01. – 19.01.2018.GODINE U VRIJEME RADA STUDENTSKE SLUŽBE

ZA OVJERU V (PETOG) - NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • OSTVARENI POTREBNI ECTS BODOVI

ZA UPIS VI (ŠESTOG) - PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE STRANE

(DOBIJE SE U STUDENTSKOJ SLUŽBI- 0,50KM)

 • UPLATA 1.500,00KM NA IME UPISNINE I RATE LJETNOG SEMESTRA

(BROJ RAČUNA FAKULTETA ZA UPLATU 1610000000940135)

ZA OBNOVU IV (ČETVRTOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE STRANE

(DOBIJE SE U STUDENTSKOJ SLUŽBI- 0,50KM)

ZA UPIS LJETNOG SEMESTRA ZA STUDENTE U STATUSU STUDENTA APSOLVENTA JE POTREBNO:

 

 • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE STRANE

(DOBIJE SE U STUDENTSKOJ SLUŽBI- 0,50KM)

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE SEMESTAR U GORE PREDVIĐENO VRIJEME, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE ISPUNJAVATI PREDVIĐENE OBAVEZE U SEMESTRU KOJI UPISUJU/OBNAVLJAJU!

NAKNADNI UPIS/OBNOVA NEĆE BITI MOGUĆA!

 

Prezentacija radne verzije doktorske disertacije

Mr. Ademir Spahić, magistar zdravstvene njege i terapije, student III ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, održat će prezentaciju Radne verzije doktorske disertacije, pod naslovom:

„Zdravstveni i nutritivni status studenata koji žive sa roditeljima u odnosu na studente koji žive u studentskim domovima“

dana 15.01.2018. godine (ponedjeljak), u 10,00 sati, na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, u prostoru Dekanata (sala za sastanke).

Obavještenje

Mr. Lejla Obradović Salčin, magistar kliničke fizioterapije, student III ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, održat će prezentaciju Radne verzije doktorske disertacije, pod naslovom:

„Valorizacija efekata kineziterapije na kvalitetu života nakon operativnih tretmana kuka“

dana 15.12.2017. godine (petak), u 10,00 sati, na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, u učionici br. 1.

Strana 1 od 4

  erasmus  

ISO 9001