• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Obavještenje - Odbrana stručnih radova

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                   

U SARAJEVU  

                              

O B A V J E Š T E N J E

STUDENTI IV GODINE VANREDNOG STUDIJA I CIKLUSA STUDIJA KOJI ŽELE DA ODBRANE STRUČNI RAD U JUNU PO OBAVJESTI SA TERMINIMA KOJI SU VEĆ OBJAVLJENI TREBA (UKOLIKO VEĆ NISU) DA PREDAJU INDEX RADI SREĐENJA STUDENTSKOG DOSIJEA.

U INDEXU TREBAJU IMATI:

- UPISAN VIII SEMESTAR STUDIJA

- SVE POTPISE OD PREDMETNIH NASTAVNIKA

- UPISANE SVE OCJENE U INDEX

- PEČAT IZ BIBLIOTEKE DA NEMAJU DUGOVANJA KNJIGA

- UPLATA 500,00KM NA IME II RATE LJETNOG SEMESTRA(UPLATNICA SE DOBIJE U SLUŽBI)

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE JAVE PO GORE NAPISANIM KRITERIJIMA, MOGU PRIJAVITI ISPIT PUTEM ISSS APLIKACIJE, TE IZAĆI NA ODBRANU STRUČNOG RADA. NA ODBRANI STRUČNOG RADA MORAJU IMATI INDEX KAKO BI IM MENTOR UPISAO U INDEX DATUM ODBRANE I OCJENU, TE OBAVJESTITI MENTORA O POTREBI DA STUDENTSKOJ SLUŽBI ODMAH NAKON ODBRANE JAVI IME I PREZIME STUDENTA KOJEM SU BILI MENTOR, TEMU STRUČNOG RADA, DATUM ODBRANE, TE OCJENU STRUČNOG RADA.

STUDENTI KOJI NE ISPUNE GORE NAPISANI KRITERIJ, NEĆE MOĆI DOBITI UVJERENJE O DIPLOMIRANJU. ROK ZA PREDAJU INDEXA JE DAN KADA JE STUDENT IMAO ZADNJI ISPIT KAO USLOV ZA ODBRANU STRUČNOG RADA.

ZA DOBIJANJE UVJERENJA O DIPLOMIRANJU, STUDENTI TREBAJU UZ INDEX NAPISATI MOLBU SA NAZNAKOM ZBOG ČEGA IM TREBA UVJERENJE O DIPLOMIRANJU. UZ MOLBU SE PREDAJU I DOKAZI O UPLATI OD 30,00KM NA IME IZDAVANJA UVJERENJA, TE DOKAZ O UPLATI 90,00KM NA IME TROŠKOVA IZRADE DIPLOME (OBJE UPLATNICE SE DOBIJU NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

ONI STUDENTI KOJI ĆE BRANITI STRUČNI RAD U SEPTEMBRU, ISTO TREBAJU URADITI PO POČETKU RADA STUDENTSKE SLUŽBE U AVGUSTU (DATUM ĆE BITI OBJAVLJEN NA OGLASNOJ PLOČI I WEB STRANICI).

25.05.2017.                                                                                                      STUDENTSKA SLUŽBA

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Fizikalna terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – VIII SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Ferijalna praksa (P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(P)

Ferijalna praksa (V)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(V)

Zdravstvena ekonomika(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Samir Bojičić

Prof.dr Dijana Avdić

V. ass. Vedran Đido

SATNICA

15.00-16.30

15.00-17.15

16.00-20.00

16.00-18.30

15.00-17.15

PROSTOR

UČIONICA BR.2

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Zdravstvena ekonomika(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Aida Pilav

V. ass. Vedran Đido

SATNICA

17.00- 19.30

17.30-20.00

17.30-20.00

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2015.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE - VIII SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(V)

Zdravstvena ekonomika(V)

Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Aida Pilav

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

V. ass. Vedran Đido

Prof. dr Naris Pojskić

SATNICA

17.00- 19.30

15.00-17.15

16.00-18.30

15.00-17.15

9.00-11.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

UČIONICA BR 3

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Zdravstvena ekonomika(P)

Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

V. ass. Vedran Đido

Dr. sci Lejla Lasić

SATNICA

17.30-20.00

17.30-20.00

12.30-14.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

INSTITUT ZA GENETSKI INŽINJERING

                                                                                                                                                                                                                                    

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017. godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE -VIII SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

Radiofarmakologija i priprema radiofarmaka

(P+V)

Radiokemija i izvođenje- RIA

(P+V)

Digitalna subtrakciona angiografija – DSA (P)

Terapija sa radionukleidima

(P+V)

Zadesna stanja u radiodijagnostici (P)

Dozimetrija u radioizotopskim tehnologijama

(P+V)

Zadesna stanja u radiodijagnostici (V)

ODOGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Elma Kučukalić

Jasminka Mujkić

Prof. dr Elma Kučukalić

Jasminka Mujkić

Prof. dr Sandra Zubović

Prof. dr Elma Kučukalić

Renata Milardović

Sadžida Begović

Prof. dr Fahrudin Smajlović

Prof. dr Elma Kučukalić

Amra Skopljak Beganović

Jasminka Mujkić

V. ass Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

SATNICA

16.00-18.30

16.00-18.15

16.00-17.15

16.00-18.30

16.00-18.15

9.00-12.30

9.00-10.00

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

Kontrola kvaliteta rada u radioizotopskim tehnologijama

(P+V)

Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici

(P)

Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici

(V)

Primjena informatike u radioizotopskim tehnologijama

(P+V)

Digitalna subtrakciona angiografija – DSA (V)

ODOGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Elma Kučukalić

Amra Skopljak Beganović

Jasminka Mujkić

Prof. dr Fahrudin Smajlović

V. ass Deniz Bulja

Prof. dr Elma Kučukalić

Amra Skopljak Beganović

V. ass Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

SATNICA

18.30-20.00

17.30-19.00

18.30- 20.00

13.00-14.30

10.30-13.00

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 25.02.-03.03.2017.;08-14.04.2017; 27.05.-02.06. 2017. GODINE

Strana 1 od 7

  erasmus  

ISO 9001