• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Obavještenje

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata

Mr. Lejle Obradović Salčin, zaposlene u Sveučilišnoj bolnici Mostar - Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Valorizacija efekata kineziterapije na kvalitetu života nakon operativnih tretmana kuka

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr sci. Dijana Avdić – redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Članovi:
• Dr sci. Edina Tanović, mentor i član – vanredni profesor za oblast „Fizikalna medicina i rehabilitacija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

• Dr sci. Emira Švraka, član – vanredni profesor za oblasti „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-15,00 od 09.02.2018. do 11.03.2018. godine.

  erasmus  

ISO 9001