• Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Ispit iz predmeta Zdravstvena ekologija

Obavještavamo studente da će ispit iz predmeta Zdravstvena ekologija biti održan u srijedu, 17.01.2018. godine, u 14:00 sati prva grupa i u 14:45 sati druga grupa. Mjesto održavanja ispita je Hirurški amfiteatar.

Vježbe iz predmeta Disfunkcija ljudskog organizma, vanredni studij

Vježbe iz predmeta Disfunckija ljudskog organizma za vanredne studente svih studijskih programa održat će se u srijedu 17.01.2018, u terminu 18:30-20:00h na Veterinarskom fakultetu.

Obavijest za korisnike biblioteke

Biblioteka neće radtiti slijedećih dana:

- dana 05.01.2018. godine (ponedjeljak)
- od 24.01.- 26.01.2018. godine (srijeda-petak)

Biblioteka počinje sa radom ponovo po ustaljenom radnom vremenu 29.01.2018.godine

Konkurs za izbor nastavnika - januar 2018. godine

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu


UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

objavljuje

KONKURS
za izbor nastavnika

Izbor nastavnika u sva nastavna zvanja:

1. Oblasti: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“, „Zaštita i njega zdravlja zajednice“ i „Opšti zdravstveni predmeti“
..........................................................................(1 izvršilac, sa punim radnim vremenom)

2. Predmeti: „Manuelna masaža“, „Rehabilitacija u inkluziji“ i „Upravljanje kvalitetom u rehabilitaciji“
..........................................................(1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena do 40%)

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, uz dokumentaciju koju kandidati prilažu kao dokaz da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati prilažu u skladu sa članom 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu:
a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (u printanoj i elektronskoj formi),
b) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
c) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove,
d) dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno/nastavno-umjetničko zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom,
e) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,
f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija) i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija ne starija od šest (6) mjeseci).

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi:

docent: naučni stepen doktora u oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz oblasti u koju se bira objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti;

vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;

redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijamakoje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Kandidati koji se prijavljuju za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavno zvanje dužni su da u svojoj prijavi naznače za koje zvanje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.
Dokumenti se prilažu u originalu ili u formi ovjerenih kopija.
Dokumenti se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne razmatraju.
Prijave na konkurs sa dokumentima dostavljaju se poštom na adresu Fakulteta, Bolnička 25 uz naznaku „PRIJAVA NA KONKURS“.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.

Strana 1 od 17

  erasmus  

ISO 9001