Obavještenje studentima diplomskog i postdiplomskog studija koji su započeli studij po  dobolonjskom obrazovnom sistema

U skladu sa članom 180. Zakona o visokom obrazovanju KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17):

  • student koji je započeo studij po predbolonjskom sistemu studija ima pravo, u skladu sa zakonom, isti okončati do 30.09.2020. godine.
  • lica koja su započela postdiplomski studij za sticanje stepena magistra nauka/umjetnosti i doktora nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka/umjetnosti, odnosno doktora nauka zaključno sa 30.09.2020. godine.

Studentska služba