U skladu sa članovima 52. stav. 2. i  135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i članom 139. Statuta Univerziteta, broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, Vijeće Fakulteta zdravstvenih studija je, na 2. tematskoj sjednici održanoj 18.09.2019. godine, donijelo odluku  kojom se:  

Studentima vanrednog studija, koji nisu ispunili uslov za upis u treću godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini omogućava obnova godine i slušanje nastave u skladu sa nastavnim planom i programom po kojem su započeli studij, i zadržavanje stečenog statusa vanrednog studenta.

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katanasr.