UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amra Bavčić, dipl.ing.med.rad branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Komparacija kvaliteta slike i pacijentna dozimetrija kod starih i novih tehnologija u interventnoj kardiologiji“

dana 30. 12. 2016. godine, u 08.30 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.