UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U S A R A J E V U

OBAVJEŠTENJE

Kandidat Dino Nikšić , branit će Diplomski rad pod naslovom:

„ Značaj fizikalne terapije u rehabilitaciji osoba sa diskus hernijom lumbalnog djela kičme “

Dana, 28. Decembra 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Kandidat će braniti diplomski rad pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. Dijana Avdić, predsjednik
2. Doc. dr. Bakir Katana, mentor
3. Doc. dr. Amila Jaganjac, član