UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Indira Baltić, dipl.ing.med.rad. branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Primjena i značaj digitalne radiografije skočnog zgloba kod pacijenata u urgentnom centru“

dana 23. 12. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.