UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, -03.07.2019.g————–

STUDIJSKI PROGRAM __Metode u morfologiji________________          redovni/vanredni studij.  SEMESTAR _____

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA __Metode u morfologiji_________

IME I PREZIME STUDENTABROJ BODOVAKONAČNA OCJENA
Samira Bekić196
Edina Dizdarević186
Almina Tahirović186
Taib Fejzić176
Nejra Silajdžić176
Bakir Avdić176
Amila Dilberović176
Amila Osmanović176
Faris Obućina176
Sara Bibezić166
Neira Lerić166
Lamija Babaluk166
Ilda Pozderac155 (-Munib S.- prijava)
Medina Hodžić155
Avdić Menisa155
Dervišević Jasminka155
Arnel Selimović155
Elma Papić155
Selma Karamović145 nije u ISS
Lejla Karahmet145
Ajla Džeko135
Anel Bratus145
Dalila Rizvo135 nije u ISS
Smajić Ilhana125
Adnan Vraćo125

 

NAPOMENA: Studenti imaju pravo uvida u test u terminu ______________________.

 

Indekse za upis ocjene dostaviti ____Doc.dr M.Babiću____ (kome), __08.07.2019.g         ________ (termin) i ________(gdje).

 

Datum, 03.07.2019.g.                                                                                   ODGOVORNI NASTAVNIK