UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nerma Ališević, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Kvalitet života pacijenata prije i poslije ugradnje endoproteze koljena“

dana 28. 06. 2019. godine, u 11.00 sati u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 30.