UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Meliha Hidić, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Kvalitet života porodica sa djecom oboljelom od maligne bolesti“

dana 01. 07. 2019. godine, u 13.00 sati u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 30.