UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU

VAŽI  ZA  DIFERENCIRANI STUDIJ – DOBOLONJA 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA       OKUPACIONA TERAPIJA

U MAJSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE

   29.05.2019.u 10.00 sati

     ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS