UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U S A R A J E V U

OBAVJEŠTENJE

Kandidatkinja Mersiha Pašalić , branit će Diplomski rad pod naslovom:

„ Magnetna rezonanca u evaluaciji karcinoma rektuma “

Dana, 04. Novembra 2016. godine, u 08.30 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Kandidatkinja će braniti diplomski rad pred Komisijom u sastavu:

1. Doc. dr. Zulejha Merhemić, predsjednik
2. Doc. dr. Amela Sofić, mentor
3. Prof. dr. Fahrudin Smajlović, član