Obavještavamo redovne i vanredne studnete IV semestra studijskog programa Laboratorijske tehnologije I ciklusa studija da je novo mjesto održavanja nastave iz predmeta Morfologija u dijagnostici (p+v) na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, Katedra za histologiju i embriologiju.