UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
 

OBAVJEŠTAVA

da će se u srijedu 23. 11. 2016. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana Doktorske disertacije:

Mr.sc. Marina Delić-Šarac, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Značaj specifičnih kvantitativnih varijacija imunoloških parametara kod pacijenata sa multiplom sklerozom“

sa početkom u 10.00 sati

Doktorska disertacija će biti dostupna javnosti u roku predviđenim za objavu odbrane doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.