UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA  U SARAJEVU

VAŽI  ZA  VANREDNI   STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA   PSIHIJATRIJA

U JANUARSKO – FEBRUARKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

     07.03.2019.u 14.00 sati

     ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.